Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

        Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 8 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
 • rozporządzenie Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowanych odpadów

  Wymagane dokumenty:
 • wniosek
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko
 • zaświadczenie o niekaralności:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • oświadczenie o niekaralności dotyczące:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • oświadczenie, że w stosunku do:
  - posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  - wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność jako osoba fizyczna, w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono – co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie 150 000 zł
 • oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
  - w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
  - któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie 150 000 zł,
  za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu lub innego przedsiębiorcy
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane
 • ustanowienie użytkowania nieruchomości w formie aktu notarialnego, w przypadku:
  - przetwarzania odpadów przez wypełnienie terenów niekorzystnie przekształconych,
  - przetwarzania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych
 • operat przeciwpożarowy i postanowienie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej uzgadniające operat przeciwpożarowy (w przypadku przetwarzania odpadów palnych)
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:

opłata skarbowa za zezwolenie – 616 zł.

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15

nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143

Termin załatwienia sprawy:

w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania (sprawy szczególnie skomplikowane – w ciągu dwóch miesięcy).

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:

Jolanta Kurek
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Mątewska 17
piętro III, pokój 311
tel. 52 35-92-288
email: j.kurek@inowroclaw.powiat.pl

Tryb odwoławczy:

odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10357
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 14:32:51
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 14:32:51
Data ostatniej aktualizacji: 27.06.2024 10:44:45
Rejestr zmian