Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z czasową rejestracją pojazdu o dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.
Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:
- wywozu pojazdu za granicę,
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy,
- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań.

Rejestracji czasowej na wniosek właściciela dokonuje się na podstawie:
- dowodu własności pojazdu,
- dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany
w przypadku:
a) zatrzymania przez policję dowodu rejestracyjnego, na podstawie pokwitowania w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny,
b) pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie (w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym)
- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE(w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
- dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy, (w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu kat. L6e lub L7e od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu),
- zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, albo dowodu rejestracyjnego pojazdu lub innego dokumentu wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego;
- świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
- do wniosku o rejestrację pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed 1 stycznia 2016 r. należy dołączyć również: dowód wpłaty w wysokości 500 złotych dokonany na rachunek NFOŚ i GW BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 przez wprowadzającego pojazd. Dowód wpłaty musi zawierać określenie cechy identyfikacyjnej (nr VIN, nadwozia, podwozia, ramy). Dotyczy pojazdów:
- kategorii M1 - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
- kategorii N1 - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków mających maksymalną masę nie przekraczającą 3,5 tony,
- motorowery trójkołowe kat. L2e,
lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie dot. wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany;w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
- tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie oraz nie dotyczy wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego.

DO WGLĄDU!

a) dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego,
- w przypadku cudzoziemca:
. wiza Schengen lub wiza krajowa,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

INFORMACJE DODATKOWE:

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu (przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy:
1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,
2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,
- faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.

Odstępstwa dotyczące badań technicznych:
Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.
Badaniu nie podlega:
- nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
- zarejestrowany pojazd:
a) na którego typ zostało wydane świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE,
b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności pod warunkiem zgodności z terminami określonymi w prawie polskim,
- z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (np. instalacja gazowa) oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.
Uwaga !!!
Motorowery podlegają okresowym badaniom technicznym.
Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
Właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany był przedstawić go do badania technicznego do dnia 22.09.2010 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10628
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Rejestracja czasowa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 11:29:10
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 11:29:10
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:12:40
Rejestr zmian