Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem jest Danuta Andrzejewska
tel. 52 3592 190
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 102, 52 3592 122, 52 3592 124
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl

 1. Do podstawowych zadań Wydziału Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej należy w szczególności:
  1. 1) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
   1. a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
   2. b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  2. 2) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji;
  3. 3) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem, bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
  4. 4) przygotowywanie pozwoleń na budowę;
  5. 5) przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;
  6. 6) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
  7. 7) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce, nieobjętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia;
  8. 8) przygotowywanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
  9. 9) przygotowywanie postanowień dotyczących nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzenie projektu budowlanego;
  10. 10) przygotowywanie decyzji dotyczących stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
  11. 11) prowadzenie rejestrów przyjętych wniosków, wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
  12. 12) przygotowywanie decyzji o przenoszeniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby;
  13. 13) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
  14. 14) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
  15. 15) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie:
   1. a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów, innych miejsc publicznych,
   2. b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
  16. 16) prowadzenie analiz i studiów z zakresu gospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju;
  17. 17) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
  18. 18) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu, dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  19. 19) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia mieszkania lub domu jednorodzinnego, dla celów dodatku mieszkaniowego;
  20. 20) przygotowywanie decyzji lokalizacji dla dróg powiatowych i gminnych, zatwierdzanie planów podziałów dla tych dróg, wydawanie zezwoleń na budowę tych dróg, decyzji na użytkowanie tych dróg i nadawanie decyzjom klauzuli natychmiastowej wykonalności;
  21. 21) bieżąca współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
 2. W zakresie inwestycji i remontów realizowanych w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu z wyjątkiem Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu:
  1. 1) kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę;
  2. 2) przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami oraz współpraca z wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych postepowań;
  3. 3) nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych;
  4. 4) pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego;
  5. 5) przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji;
  6. 6) wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich;
  7. 7) udział w przetargach;
  8. 8) sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem środków materiałowych i finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych i remontowych;
  9. 9) aprobowanie i parafowanie rachunków oraz faktur (badanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców i dostawców;
  10. 10) prowadzenie dokumentacji zadań inwestycyjno-remontowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  11. 11) współdziałanie z Wydziałem Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich na etapie planowania inwestycji oraz w zakresie opracowywania projektów strategii rozwoju Powiatu;
  12. 12) sprawowanie nadzoru nad przeglądami technicznymi obiektów budowlanych w jednostkach organizacyjnych Powiatu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 22555
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 12:17:45
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 12:17:45
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:34:26
Rejestr zmian