Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

USUWANIE POJAZDÓW Z DROGI I ICH PRZECHOWYWYANIE NA PARKINGU STRZEŻONYM WYZNACZONYM PRZEZ STAROSTĘ INOWROCŁAWSKIEGO.

Kiedy usuwa się pojazd z drogi na parking strzeżony?
Zgodnie z art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – ustawa p.r.d. - pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1. pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;
3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego przez osoby wymienione w art. 8 ust. 1 i 2;
5. pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
6. kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.

Zgodnie natomiast z art. 130a ust. 2 ustawy p.r.d. pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1. kierowała nim osoba:
a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Kto wydaję dyspozycję o przemieszczeniu lub usunięciu pojazdu?
Na podstawie art. 130a ust. 4 ustawy p.r.d. dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

1. policjant - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1-3;
2. strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 i 5;
3. osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.

Kiedy odstępuje się od usunięcia pojazdu?
Zgodnie z art. 130a ust. 2a ustawy p.r.d. od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Gdzie trafia usunięty z drogi pojazd?
Zgodnie z art. 130a ust. 5c ustawy p.r.d. pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym.
Parking wyznaczony przez Starostę Inowrocławskiego:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Stacja Kontroli Pojazdów Lech Brukiewicz
88-320 Strzelno, ul. Zbożowa 4

Podmiot, który wydał dyspozycję, po usunięciu pojazdu powiadamia o tym niezwłocznie:

1. właściwego dla miejsca zdarzenia komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, ze wskazaniem parkingu strzeżonego, na którym umieszczono pojazd, przesyłając mu kopię dyspozycji;
2. właściciela pojazdu;
3. osobę, która dysponowała pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego w chwili jego usunięcia, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 albo ust. 3 ustawy p.r.d.

Jak odebrać pojazd z parkingu strzeżonego?
Kwestia ta uregulowana jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.
Pojazd z parkingu odbiera osoba wskazana w zezwoleniu lub właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
Podstawę do odbioru na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy p.r.d. stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazd.
Zezwolenie, wydaje się osobie, po okazaniu przez nią dokumentu tożsamości i dokumentu upoważniającego do używania pojazdu, a w przypadku:

1. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 2 ustawy p.r.d. - po spełnieniu warunków wymaganych do zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, o których mowa w art. 133 ustawy p.r.d.;
2. pojazdu usuniętego na podstawie art. 130a ust. 1 pkt 3 lub ust. 1a ustawy p.r.d. - także zezwolenia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy p.r.d.;

Kto ponosi koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu?
Koszty związane z usuwaniem i przechowywaniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do jego odbioru z parkingu strzeżonego ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.
Przedsiębiorca prowadzący parking strzeżony jest zobowiązany naliczyć osobie uprawnionej do odbioru pojazdu opłatę za usunięcie pojazdu oraz przechowywanie go na parkingu strzeżonym według stawek określonych w drodze uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego na dany rok kalendarzowy. Naliczenie następuje w drodze wydania stosownego zaświadczenia.
Opłatę za usunięcie i parkowanie pojazdu należy uiścić w ciągu 7 dni od dnia odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu, 88-100 Inowrocław, ul. Mątewska 17 nr (tytułem opłata za usunięcie pojazdu art. 130a, imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru pojazdu, nr rej. pojazdu, nr VIN/nadwozia/podwozia/ramy pojazdu):

29 8149 0000 0022 6022 2000 0002

W przypadku nie uiszczenia należnej opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu w wyznaczonym terminie, Starosta wszczyna postępowanie ws. nałożenia obowiązku zapłaty kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdu, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w tej sprawie. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Co się dzieje jeśli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu strzeżonego?
Starosta w stosunku do pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a ustawy p.r.d. występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Powiadomienie zawiera pouczenie o skutkach nieodebrania pojazdu.

Kto ponosi koszty jeśli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu strzeżonego?
Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia ww. kosztów. Należności te wraz z odsetkami podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje dodatkowe
Rada powiatu, biorąc pod uwagę konieczność sprawnej realizacji zadań związanych z usuwanie pojazdów, oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu, ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat oraz wysokość kosztów za realizację tych zadań.

Stosowne uchwały i zarządzanie można odnaleźć w dziale „Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat”.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10562
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Usuwanie pojazdów art. 130a PoRD
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 23.09.2019 15:20:36
Data udostępnienia informacji: 23.09.2019 15:20:36
Data ostatniej aktualizacji: 06.08.2021 10:11:36
Rejestr zmian