Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ul. Poznańska 133 A
88 - 100 Inowrocław
tel/fax 52 3538376
tel.52 3570016
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. w zakresie ochrony informacji niejawnych:
  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
  5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych obowiązującego w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, nadzorowanie jego realizacji,
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
  9. podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  10. rejestrowanie, przechowywanie, wydawanie lub udostępnianie dokumentów niejawnych osobom uprawnionym,
  11. prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami rejestrów dokumentów niejawnych,
  12. kontrolowanie właściwego oznaczania dokumentów niejawnych wytwarzanych w Starostwie,
  13. nadzorowanie obiegu dokumentów niejawnych,
 2. w zakresie spraw wojskowo-kombatanckich:
  1. organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
  2. realizowanie, dla kombatantów i osób represjonowanych, zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
  3. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic, w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
  4. świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym,
  5. analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
  6. prowadzenie spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą uprawnioną, w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty,
  7. współdziałanie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 3. w zakresie spraw obronnych:
  1. opracowywanie, organizowanie i aktualizacja planu Akcji Kurierskiej,
  2. reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
  3. realizowanie zadań w zakresie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
  4. opracowanie i aktualizacja „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;
  5. opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Inowrocławskiego;
  6. opracowanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na czas wojny;
  7. opracowywanie i aktualizacja zakresu działania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju;
  8. przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania, w tym stanowiska kierowania;
  9. opracowanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru Starosty Inowrocławskiego;
  10. opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Państwa Gospodarza na wypadek przemieszczania się lub pobytu na terenie powiatu wojsk sojuszniczych Host Nation Support (HNS);
  11. opracowywanie i aktualizacja Planu przemieszczenia i funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym miejscu pracy;
  12. opracowywanie i aktualizacja Planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Inowrocławskiego na potrzeby obronne państwa.
  13. organizacja kwalifikacji wojskowej.
 4. w zakresie zarządzania kryzysowego:
  1. nadzorowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu;
  2. uaktualnianie danych dotyczących zagrożeń środkami trującymi, promieniotwórczymi i toksycznymi środkami przemysłowymi oraz zakładów pracy posiadających niebezpieczne substancje chemiczne na terenie Powiatu;
  3. nadzorowanie systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  4. prowadzenie dokumentacji planistycznej dotyczącej zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań i reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru;
  5. organizowanie i zapewnienie warunków funkcjonowania i ciągłości działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością, w tym realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego:
   1. opracowanie i przedłożenie właściwemu Wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   2. realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
   3. wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
   4. przedstawienie Staroście do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego,
   5. organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenie,
   6. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
   7. realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
  6. koordynowanie działań w gminach Powiatu z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego;
  7. prowadzenie kontroli i aktualizowanie bazy danych dla potrzeb ochrony ludności Powiatu;
  8. utrzymywanie w pełnej gotowości i sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego, komputerowego, radiowego będącego na wyposażeniu Biura Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
  9. opracowanie i nadzorowanie wykonania harmonogramu szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Starostwa;
  10. opracowanie i nadzorowanie wykonania zadań zawartych w „Planie działania Starosty Inowrocławskiego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego oraz ochrony ludności”;
  11. koordynacja zadań w zakresie obronności, bezpieczeństwa państwa i w przypadku klęski żywiołowej;
 5. w zakresie spraw obrony cywilnej:
  1. prowadzenie dokumentacji planistycznej związanej z obroną cywilną Powiatu na czas zagrożenia bezpieczeństwa i wojny;
  2. opracowanie i aktualizowanie wymaganą przepisami n/w dokumentację planistyczną:
   1. Plan Obrony Cywilnej,
   2. Instrukcja Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
   3. System Wczesnego Ostrzegania,
   4. System Wykrywania i Alarmowania,
   5. Plan Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności,
  3. koordynowanie działań w Urzędach Gmin z terenu Powiatu w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć związanych z obroną cywilną;
  4. opracowywanie corocznych harmonogramów szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej Starostwa oraz nadzorowanie jego wykonywania;
  5. organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu i gminy;
  6. analizowanie i ocenianie stanu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego;
  7. zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz prowadzenie miesięcznych treningów nasłuchu w sieci ostrzegania O.D.N.;
  8. koordynowanie prac, nadzorowanie modernizacji i utrzymanie w sprawności Centralnych Systemów Alarmowych;
  9. współpraca z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  10. koordynowanie zadań z zakresu obrony cywilnej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
  11. współdziałanie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w zakresie zadań dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych
  12. współpracowanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie obrony cywilnej;
  13. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;
  14. zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remonty i wymiany tego sprzętu, środków technicznych i umundurowania,
  15. prowadzenie gospodarki materiałowej sprzętu obrony cywilnej;
  16. prowadzenie dokumentacji przychodowo-rozchodowej sprzętu obrony cywilnej będącego w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
  17. prowadzenie kontroli wynikającej z bieżącej realizacji zadań.
 6. w zakresie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową Starostwa:
  1. organizowanie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  2. opracowanie i upowszechnianie instrukcji przeciwpożarowej,
  3. przeprowadzanie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
 7. w zakresie ochrony danych do Inspektora Ochrony Danych należy:
  1. informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
  4. aktualizowaniu Polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych a także wdrażanie zmian w polityce bezpieczeństwa w celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych;
  5. współpraca z organem nadzorczym;
  6. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  7. inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
  8. inspektor ochrony danych może wykonywać inne zadania i obowiązki. Administrator lub podmiot przetwarzający zapewniają, by takie zadania i obowiązki nie powodowały konfliktu interesów.
 8. realizowanie zadań w zakresie oświadczeń majątkowych, wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 9. prowadzenie spraw związanych z wyborami.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6969
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 14:01:00
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 14:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 19.11.2020 14:01:00
Rejestr zmian