Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem jest Joanna Kuchta
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
III piętro p. 304
tel. 52 35 92 327
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl

 1. 1. Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w zakresie działań informacyjnych i rozwojowych na rzecz integracji europejskiej, funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz na rzecz Powiatu należy w szczególności:
  1. 1) organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń i konferencji dla wybranych grup zawodowych pod kątem możliwości korzystania z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i dostosowania do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim;
  2. 2) pomoc według potrzeb dla Szkolnych Klubów Europejskich w zakresie przygotowania i realizacji europejskich programów edukacyjnych, pomoc dla młodzieży szkolnej i akademickiej w redagowaniu prac dotyczących UE;
  3. 3) monitoring, gromadzenie, dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej;
  4. 4) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w zakresie funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla mieszkańców Powiatu;
  5. 5) bieżąca działalność informacyjno-doradcza dla wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie możliwości korzystania z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych na działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, w tym w zakresie definiowania propozycji projektów;
  6. 6) redagowanie materiałów informacyjnych dotyczących Unii Europejskiej, funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych;
  7. 7) prowadzenie promocji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i środków strukturalnych Unii Europejskiej we współpracy z Wydziałem Kultury i Promocji oraz partnerami projektów.
 2. 2. Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w zakresie pozyskiwania środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych na rzecz Powiatu należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie, opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, w kontekście potrzeb Powiatu, zgłaszanych przez wydziały i jednostki, które będą mogły uzyskać wspófinansowanie z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych, złożenie w odpowiednich instytucjach oraz uzyskanie ich akceptacji;
  2. 2) składanie uzupełnień i wyjaśnień na etapie oceny formalno-merytorycznej projektów;
  3. 3) stały monitoring źródeł funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
  4. oraz innych funduszy zewnętrznych, których potencjalnym beneficjentem może zostać Powiat i jego jednostki;
  5. 4) bieżąca koordynacja działań związanych z otrzymanymi dotacjami i innymi źródłami finansowania (dotacje, granty) w zakresie zgodności harmonogramu rzeczowofinansowego z wnioskiem o dofinansowanie oraz z umową o dofinansowanie projektów;
  6. 5) zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych, przy współudziale Wydziału Budżetowo-Finansowego, Skarbnika Powiatu oraz Beneficjentów ostatecznych:
   1. opracowywanie struktury zarządzania projektami i koordynacja zespołów projektowych,
   2. prowadzenie rozliczania projektów, w tym sporządzanie harmonogramów płatności oraz wniosków o płatność do stosownych instytucji dla realizowanych projektów,
   3. prowadzenie sprawozdawczości,
   4. prowadzenie monitoringu projektów,
   5. dokonywanie odpowiednich zestawień finansowych dla stosownych instytucji dla danego programu oraz dla Wydziału Budżetowo-Finansowego dotyczących realizowanych projektów;
  7. 6) stała współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu na płaszczyźnie przygotowań - opracowań analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów;
  8. 7) przygotowywanie, we współpracy z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, dokumentacji okołoprojektowej i załączników do projektów,
  9. 8) stała współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie sprawnej realizacji projektów;
  10. 9) reprezentowanie Powiatu jako beneficjenta, podczas kontroli problemowych i wizyt monitorująco-kontrolnych, projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej;
  11. 10) prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących realizacji projektów w ramach programów współfinansowanych z funduszy europejskich, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
  12. 11) nadzór nad realizacją projektów w okresie trwałości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. 3. Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w zakresie planowania inwestycji realizowanych w obiektach Starostwa i jednostkach organizacyjnych Powiatu z wyłączeniem Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu należy w szczególności:
  1. 1) opracowywanie we współpracy z wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji realizowanych przez Powiat;
  2. 2) współudział w kompleksowym przygotowywaniu procesów inwestycyjnych, poprzez kompletowanie dokumentów do wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne w zakresie działań inwestycyjnych;
  3. 3) współudział w przygotowywaniu projektów umów z wykonawcami we współpracy z Referatem ds. Zamówień Publicznych oraz z Wydziałem Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji;
  4. 4) uczestnictwo wspólnie z Wydziałem Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji w odbiorach inwestycji i przekazywaniu obiektów inwestycyjnych do eksploatacji;
  5. 5) współpraca z wykonawcami przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich i opiniowanie zadań inwestycyjnych w zakresie zapewnienia zgodności z kryteriami oceny określonych przez instytucje zarządzające programami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych;
  6. 6) rozliczanie finansowe inwestycji;
  7. 7) przygotowywanie wniosków o przydział środków finansowych na poszczególne zadania;
  8. 8) opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych;
  9. 9) udział w przetargach;
  10. l0)aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (weryfikowanie ich zgodności z umową) wystawionych przez wykonawców.
 4. 4. Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w zakresie planowania inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu należy w szczególności:
  1. 1) opracowanie we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu rocznych planów inwestycji drogowych oraz analizy wieloletnich potrzeb w obszarze infrastruktury drogowej;
  2. 2) opiniowanie zadań inwestycyjnych w zakresie zapewnienia zgodności z kryteriami oceny określonymi przez instytucje zarządzające programami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych.
 5. 5. Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w zakresie rozwoju Powiatu należy w szczególności:
  1. 1) opracowywanie kompleksowych dokumentów strategicznych Powiatu w sferze rozwoju:
   1. planowanie, przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu,
   2. przygotowywanie, modyfikowanie i aktualizacja innych dokumentów strategicznych, w tym Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego (OPPT),
   3. nadzór nad realizacją dokumentów strategicznych Powiatu,
   4. opracowywanie materiałów diagnostycznych dla Powiatu w kontekście nowych założeń strategicznych na poziomie Unii Europejskiej, kraju i regionu,
   5. współpraca z innymi wydziałami Starostwa oraz potencjalnymi beneficjentami wspólnotowego wsparcia przy opracowywaniu dokumentów strategicznych Powiatu,
   6. współpraca z Wydziałem Budżetowo-Finansowym w zakresie opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w części dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków europejskich, środków strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych,
   7. prowadzenie obsługi Stowarzyszenia Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Inowrocławskiego i jego władz;
  2. 2) prowadzenie działalności doradczej dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie możliwości pozyskania środków europejskich i strukturalnych Unii Europejskiej.
 6. 6. Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich w zakresie pozyskiwania partnerów dla projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej należy w szczególności:
  1. 1) bieżący kontakt z zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej UE i rozwoju lokalnego;
  2. 2) współpraca z administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami okołobiznesowymi i innymi placówkami zaangażowanymi w proces integracji Polski z Unią Europejską;
  3. 3) organizacja spotkań Starosty z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej oraz środowiskami przedsiębiorców i Trzeciego Sektora w sprawach związanych z uczestnictwem w programach Unii Europejskiej oraz kreowaniem rozwoju lokalnego.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10859
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 11:16:50
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 11:16:50
Data ostatniej aktualizacji: 03.04.2023 07:38:45
Rejestr zmian