Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - art. 63 (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz.483 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) art. 221 § 1 k.p.a. gwarantuje każdemu prawo składania petycji, skarg i wniosków.

Zgodnie z art. 221 § 3 k.p.a. można je składać:
- w interesie publicznym,
- w interesie własnym,
- w interesie innej osoby - za jej zgodą.

W myśl k.p.a. i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego skarga i wniosek mogą być złożone w formie pisemnej jak również ustnej do protokołu.

Skargi i wnioski rejestrowane są w centralnym rejestrze znajdującym się w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Sprawy związane z rejestracją i załatwianiem skarg i wniosków prowadzone są przez podinspektora Dagmarę Jankowską (pokój 135 I piętro, tel. (0-52) 35 92 304).
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich sprawuje bezpośredni nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46 z 2002r.) w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej umieszczona jest informacja, która wskazuje Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich jako właściwy do przyjmowania skarg i wniosków.

Jeden raz w tygodniu przestrzegana jest bezwzględna zasada przyjmowania we wtorki interesantów w sprawach skarg i wniosków przez urzędujących członków Zarządu Powiatu oraz naczelników Wydziałów.

Skargi i wnioski uregulowane są w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Otwartą definicje skargi określa art. 227 k.p.a.
Skarga jest prawnym środkiem obrony i ochrony różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub szczególnego ani też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania sądowego.

 

Terminy załatwiania spraw, skarg i wniosków


Ogólnie terminy załatwiania spraw przez organy administracji publicznej określa art. 35 k.p.a. Podstawową zasadą jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki, tzn. możliwie jak najszybciej (art.35 §1 k.p.a.)
Jeżeli sprawa nie może być załatwiona bezzwłocznie, to powinna być załatwiona nie później niż w ciągu:
- miesiąca jeżeli jej załatwienie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
- dwóch miesięcy jeżeli jest to sprawa szczególnie skomplikowana, a ponadto jej załatwienie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Przedmiotem skargi mogą być zwłaszcza zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli , a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku (art.241 k.p.a.) mogą być między innymi sprawy ulepszenia organizacji, wzmacnianie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrony własności społecznej, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
Wnioskodawcy, niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku, służy prawo wniesienia skargi.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11515
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Krzysztof Drgas
Osoba, która udostępnia informację: Krzysztof Drgas
Data wytworzenia informacji: 14.12.2006 11:53:39
Data udostępnienia informacji: 14.12.2006 11:53:39
Data ostatniej aktualizacji: 02.07.2024 11:17:28
Rejestr zmian