Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób i kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 1965 r.,
 • konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Genewie w dniu 19 września 1949 r.
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wymagany dla danej kategorii wiek:

Minimalny wiek do kierowania:

 1. dla kat. AM - 14 lat
 2. dla kat. A1,B1,T - 16 lat
 3. dla kat. A2, B, B+E, C1 i C1+E - 18 lat
 4. dla kat. A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 - 20 lat
 5. dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 KW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A - 21 lat
 6. dla kat. C, C+E,D1 lub D1+E - 21 lat
 7. dla kat. A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej 2 lata prawa jazdy kat A2 - 24 lata
 8. dla kat. D, D+E - 24 lata
 9. dla tramwaju - 21 lat
 10. dla pojazdu zaprzęgowego – 15 lat
 11. dla roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego – 10 lat
 12. dla roweru wieloosobowego, roweru lub wózka rowerowego przewożących inną osobę – 17 lat
 13. dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego – 13 lat
 14. dla kolejki turystycznej – 21 lat

Wymagany wiek do kierowania dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP wynosi:

 1. dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kat. A, C, C+E - 18 lat
 2. dla pojazdów określonych w pozwoleniu wojskowym kat. D - 19 lat

Dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:

 1. dla. kat A - 18 lat
 2. dla kat. C - 19 lat
 3. dla kat. D - 21 lat

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy wynosi:

 1. dla kat. C i C+E - 18 lat
 2. dla kat. D i D+E - 21 lat

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy wynosi:

 • dla kat. D i D+E - 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nie przekraczającej 50 km.

Zobacz jak załatwić sprawę:

 1. Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy oraz rozszerzenie posiadanych uprawnień (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 2. Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 3. Wydanie wtórnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - w przypadku zmiany danych lub utarty dokumentu (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 4. Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 5. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 6. Tworzenie profilu kandydata na kierowcę - dla osób, które chcą ponownie przystąpić do egzaminu (pobierz wniosek)
 7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem (pobierz wniosek)
 8. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - po upływie zakazu prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczający 1 rok (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 9. Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę dla poddania się kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (pobierz wniosek)
 10. Zwrot prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu
 11. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM (pobierz wniosek)
 12. Wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne (pobierz wniosek)
 13. Wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dot. osób zamieszkałych po za granicą RP) (pobierz wniosek, załatw sprawę on-line)
 14. Opłaty
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3670
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Podstawa prawna
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Szczepaniak
Osoba, która udostępnia informację: Mikołaj Burdziński
Data wytworzenia informacji: 15.07.2021 08:48:00
Data udostępnienia informacji: 15.07.2021 08:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2021 08:53:19
Rejestr zmian