Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne


Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.
Przedłużane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.
Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej i organów kontroli skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione.
.
Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
Do wniosku o wydanie zezwolenia, należy dołączyć:
1. Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
2. Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań, psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
3. Kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
4. Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!
W stosunku do kierowcy pojazdu uprzywilejowanego ochotniczej straży pożarnej, zespołu ratownictwa medycznego oraz transportu sanitarnego warunek ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.

Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:
Do wniosku o przedłużenie zezwolenia, należy dołączyć:
1. Kopię orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
2. Kopię orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
3. Kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia.

Uwaga!
Warunkiem wydania zezwolenia jest przedłożenie do wglądu oryginałów składanych dokumentów.

INFORMACJE DODATKOWE:
Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:
1. ukończyła 21 lat,
2. posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,
3. uzyskała orzeczenie:
o lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
o psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
4. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,
5. posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.
Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:
1. A1, A2 i A,
2. B1, B i B+E,
3. C1, C1+E, C, C+E,
4. D1, D1+E, D i D+E.
Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4693
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Daniel Nowak
Osoba, która udostępnia informację: Daniel Nowak
Data wytworzenia informacji: 19.02.2015 12:23:28
Data udostępnienia informacji: 19.02.2015 12:23:28
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 13:53:50
Rejestr zmian