Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z zmianami w pojeździe zarejestrowanym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

ZMIANY:
1. ADRES / SIEDZIBA, NAZWISKO / NAZWA

W przypadku zmiany adresu zamieszkania, siedziby firmy, nazwiska właściciela i nazwy firmy w

pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
- dokument potwierdzający zaistniałą zmianę np. akt małżeństwa
- dowód rejestracyjny.

2. PODWOZIE / RAMA
W przypadku wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
- dowód własności podwozia lub ramy,
- dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE(w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej)
- dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie.

3. ZMIANA RODZAJU POJAZDU / PRZEZNACZENIA POJAZDU
W wyniku wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się m.in.:
- dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w tym zakresie,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów,
- dowód rejestracyjny.

4. ZMIANA MAS I NACISKÓW OSI
W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach warunków technicznych, do wniosku dołącza się:
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

5. INSTALACJA GAZOWA
W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
- fakturę VAT albo rachunek za montaż instalacji,
- dowód rejestracyjny.

6. HAK HOLOWNICZY
W przypadku zawiadomienia o zamontowaniu haka holowniczego w pojeździe do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym,
- dowód rejestracyjny.

7. TAXI
W przypadku zawiadomienia o przystosowaniu pojazdu jako taksówka do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym,
- dowód rejestracyjny.

8. VAT
Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym o treści VAT dokonywana jest po przedłożeniu:
- zaświadczenia z przeprowadzonego dodatkowego badania technicznego pojazdu wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów,
- dowodu rejestracyjnego.

9. INNYCH DANYCH
W przypadku zawiadomienia o zmianie innych danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, pojazd, zgodnie z ustawą, podlega badaniu technicznemu. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów, jest podstawą do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu. Do zawiadomienia ponadto dołącza się dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.


10. MIESZCZANIE W ADNOTACJACH DOWODU REJESTRACYJNEGO INFORMACJI O SPEŁNIENIU PRZEZ SAMOCHÓD OSOBOWY, SAMOCHÓD CIĘŻAROWY, SAMOCHÓD SPECJALNY, CIĄGNIK SAMOCHODOWY LUB AUTOBUS OKREŚLONEGO POZIOMU EMISJI EURO
W przypadku gdy właściciel pojazdu wnioskuje o dokonanie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd właściwego poziomu emisji spalin Euro, organ rejestrujący umieszcza w dowodzie rejestracyjnym adnotację, ustalając poziom emisji Euro na podstawie:
- wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, w przypadku nowego samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, samochodu specjalnego, ciągnika samochodowego lub autobusu;
- wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin Euro, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego samochodu osobowego, ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:
a) Euro 1 - od 1992 r. do 1995 r. dla samochodów osobowych i od 1994 r. do 1996 r. dla
samochodów ciężarowo - osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,
b) Euro 2 - od 1996 r. do 1999 r. dla samochodów osobowych i od 1997 r. do 1999 r. dla
samochodów ciężarowo - osobowych, ciężarowych i specjalnych o masie całkowitej do 3,5 tony,
c) Euro 3 - od 2000 r. do 2004 r. dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
d) Euro 4 - od 2005 r. do 2009 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
e) Euro 5 - od 2010 r. dla samochodów osobowych i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji bądź oświadczenia producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on właściwy poziom emisji spalin Euro, bądź dowodu rejestracyjnego pojazdu, bądź roku produkcji pojazdu, w przypadku zarejestrowanego autobusu, samochodu ciężarowego, specjalnego lub ciągnika samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyjmując następujące zasady:
a) Euro I - od 1992 r. do 1994 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
b) Euro II - od 1995 r. do 1999 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
c) Euro III - od 2000 r. do 2004 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
d) Euro IV - od 2005 r. do 2007 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
e) Euro V - od 2008 r. dla autobusów i samochodów ciężarowych, specjalnych oraz ciągników samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
W przypadku gdy właściciel zarejestrowanego pojazdu wnioskuje o dokonanie w jego dowodzie rejestracyjnym adnotacji potwierdzającej spełnienie przez pojazd innego poziomu emisji spalin Euro niż to wynika z ustalenia na podstawie roku produkcji pojazdu, organ rejestrujący umieszcza adnotację o poziomie emisji spalin Euro na podstawie oświadczenia producenta lub
przedstawiciela producenta danego pojazdu, że spełnia on określony poziom emisji spalin Euro, albo na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji.

DO WGLĄDU!

a) dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego,
- w przypadku cudzoziemca:
. wiza Schengen lub wiza krajowa,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 12548
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zmianach w pojeździe zarejestrowanym
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:59:08
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:59:08
Data ostatniej aktualizacji: 27.10.2022 14:08:07
Rejestr zmian