Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnikiem i Geologiem Powiatowym jest Agnieszka Marczyk
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 286, 287, 288, 289, 290
fax. 52 35 92 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl

 1. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie ochrony środowiska należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych;
  2. 2) przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  3. 3) przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia;
  4. 4) przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
  5. 5) przygotowywanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych;
  6. 6) przygotowywanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
  7. 7) przygotowywanie decyzji, nakładających na podmioty negatywnie oddziaływujące na środowisko, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego;
  8. 8) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
  9. 9) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić;
  10. 10) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie;
  11. 11) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
  12. 12) prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi;
  13. 13) przygotowywanie opinii o obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego;
  14. 14) prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem i wykonywaniem powiatowego programu ochrony środowiska;
  15. 15) przygotowywanie opinii gminnych programów ochrony środowiska;
  16. 16) przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie programu ochrony powietrza oraz projektów uchwał w sprawie planu działań krótkoterminowych;
  17. 17) wykonywanie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych;
  18. 18) przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
  19. 19) dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie wykazu tych zanieczyszczeń;
  20. 20) opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne;
  21. 21) prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach
  22. 22) przygotowywanie opinii lub uzgodnień planu ogólnego gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, gminnego programu rewitalizacji w zakresie terenówa. zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  23. 23) przygotowywanie decyzji zatwierdzającej plan metodyki monitorowania dla instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  24. 24) przygotowywanie decyzji zatwierdzającej raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania dla instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  25. 25) przygotowywanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania innej, niż instalacja spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW.
 2. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarki odpadami należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów;
  2. 2) przygotowywanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
  3. 3) przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
  4. 4) przygotowywanie informacji dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności;
  5. 5) przygotowywanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi;
  6. 6) przygotowywanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 3. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarki wodnej należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie decyzji w sprawach ponoszenia świadczeń na rzecz spółek wodnych;
  2. 2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi.
 4. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie geologii i górnictwa należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, o obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu kopaliny nieprzekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym, prowadzonym metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
  2. 2) przygotowywanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna;
  3. 3) przygotowywanie decyzji ustalającej opłatę dodatkową w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub projekcie robót geologicznych;
  4. 4) przygotowywanie decyzji nakazującej przedsiębiorcy, dokonanie obmiaru wyrobiska i przedłożenie operatu ewidencyjnego;
  5. 5) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych;
  6. 6) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi;
  7. 7) przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne;
  8. 8) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji, projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych;
  9. 9) gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych;
  10. 10) przygotowywanie decyzji określających kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
 5. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie ochrony przyrody należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy;
  2. 2) przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia;
  3. 3) prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków;
  4. 4) przygotowywanie opinii do zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok, wydawanego przez marszałka województwa;
  5. 5) przyjmowanie informacji o drzewach i krzewach usuniętych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej oraz o drzewach i krzewach stanowiących złomy lub wywroty;
  6. 6) przeprowadzanie oględzin czy zostały wykonane nasadzenia zastępcze oraz kontroli ich żywotności po 3 latach.
 6. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie leśnictwa należy w szczególności:
  1. 1) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych;
  2. 2) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  3. 3) prowadzenie spraw w zakresie zlecania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  4. 4) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  5. 5) prowadzenie spraw w zakresie zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  6. 6) przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  7. 7) przygotowywanie decyzji w sprawach pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
  8. 8) przygotowywanie decyzji w sprawach uznawania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru;
  9. 9) przygotowywanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi, niestanowiących własności Skarbu Państwa;
  10. 10) przygotowywanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, niebędących we władaniu Lasów Państwowych;
  11. 11) przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny;
  12. 12) przygotowywanie zaświadczeń o gruntach leśnych objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej;
  13. 13) przygotowywanie zaświadczeń, że planowana inwestycja nie jest sprzeczna z ustaleniami uproszczonego planu urządzenia lasu albo decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.
 7. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie łowiectwa należy w szczególności:
  1. 1) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich oraz rozliczaniem czynszów dzierżawnych między nadleśnictwami i gminami;
  2. 2) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyn;
  3. 3) przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców;
  4. 4) przygotowywanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny,
  5. w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę.
 8. Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie rybactwa należy w szczególności:
  1. 1) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, niezaliczonej do śródlądowych wód żeglownych;
  2. 2) przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
  3. 3) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
  4. 4) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
  5. 5) prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub wyrażeniem zgody na powołanie społecznej straży rybackiej.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 65
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 28.06.2024 12:32:07
Data udostępnienia informacji: 01.07.2024 07:47:24
Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2024 11:36:01
Rejestr zmian