Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdu i wyrejestrowaniem oraz wszelkie zmiany zapisów w dowodzie rejestracyjnym dokonuje właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

UWAGA! Po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu - z urzędu dokonuje się czasowej rejestracji.

Do wniosku o rejestrację dołącza się w przypadku:

1. POJAZDU REJESTROWANEGO PO RAZ PIERWSZY - NOWE

- dowód własności,
- świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu - jeżeli są wymagane,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE(w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy, (w przypadku nabycia samochodu osobowego lub pojazdu kat. L6e lub L7e od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego samochodu osobowego lub pojazdu).
Do wniosku o rejestrację pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed 1 stycznia 2016 r. należy dołączyć również:
- dowód wpłaty w wysokości 500 złotych dokonany na rachunek NFOŚ i GW BGK III Oddział Warszawa nr 65 113010620000010995200014 przez wprowadzającego pojazd. Dowód wpłaty musi zawierać określenie cechy identyfikacyjnej ( nr VIN, nadwozia, podwozia, ramy ). Dotyczy pojazdów:
- kategorii M1 - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
- Kategorii N1 - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków mających maksymalną masę nie przekraczającą 3,5 tony,
- motorowery trójkołowe kat. L2e
lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie dot. wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu.
2. POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY
- dowód własności pojazdu,
- dokument, na podstawie którego nastąpiło powierzenie pojazdu (w przypadku powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę prawną lub fizyczną podmiotowi polskiemu),
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, (w przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia lub zniszczenia dowodu rejestracyjnego wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdu za granicą, właściciel pojazdu dołącza wydany przez ten organ wtórnik dowodu rejestracyjnego albo zaświadczenie, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dowodzie rejestracyjnym),
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
- tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie oraz nie dotyczy wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
- wyciąg ze świadectwa homologacji albo świadectwo zgodności WE albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, na którego typ wydano świadectwo homologacji typu pojazdu, albo decyzję zwalniającą pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego,
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.
Do wniosku o rejestrację pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju przed 1 stycznia 2016 r. należy dołączyć również:
-
dowód wpłaty w wysokości 500 złotych dokonany na rachunek NFOŚ i GW BGK
III Oddział Warszawa nr 65 113010620000010995200014 przez
wprowadzającego pojazd. Dowód wpłaty musi zawierać określenie cechy
identyfikacyjnej ( nr VIN, nadwozia, podwozia, ramy ). Dotyczy pojazdów:
- kategorii M1 - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu osób mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy,
- Kategorii N1 - pojazdów zaprojektowanych i wykonanych do przewozu ładunków mających maksymalną masę nie przekraczającą 3,5 tony,
- motorowery trójkołowe kat. L2e
lub
oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania
pojazdów albo fakturę zawierającą takie oświadczenie dot.
wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu.
3. POJAZDU UPRZEDNIO REJESTROWANEGO NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym (w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana przed ponownym zarejestrowaniem dołącza się zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu dopuszczające pojazd do ruchu),
- decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (w przypadku pojazdu czasowo wycofanego z ruchu),
- tablice rejestracyjne.

4. POJAZDU ZABYTKOWEGO (pojazd, który na podstawie odrębnych przepisów został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów).

- dowód własności pojazdu,
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany, w przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa innego niż państwo członkowskie zamiast dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie. W przypadku braku dowodu rejestracyjnego dopuszcza się przedstawienie oświadczenia właściciela pojazdu złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa nie będącego państwem członkowskim UE (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdu, należy dokonać wpisu określającego datę i numer odprawy oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej),
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego UE,
- tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie oraz nie dotyczy wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego,
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie,
- uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu, jako dobra kultury, do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów,
- zaświadczenie z przeprowadzonego badania co do zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie oraz protokół z oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego.

5. POJAZD MARKI "SAM" (pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej).

- oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu,
- dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy.

6. POWTÓRNA REJESTRACJA NA TERYTORIUM RP POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

- dowód własności,
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, albo dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego potwierdzające wykonanie oraz termin ważności badania technicznego,
- dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany
- tłumaczenia - w przypadku dokumentu sporządzonego w języku obcym do wniosku załącza się również tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Przepis nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Tłumaczenie nie dotyczy dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w polskim dowodzie rejestracyjnym, którego wzór określa rozporządzenie oraz nie dotyczy wyciągu ze świadectwa homologacji albo świadectwa zgodności WE albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, wydanych na podstawie świadectwa homologacji, albo decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji, przez właściwy organ państwa członkowskiego,
- tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie.

DO WGLĄDU!

a) dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego,
- w przypadku cudzoziemca:
. wiza Schengen lub wiza krajowa,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji należy rozumieć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu, przepisu nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, w przypadku gdy:
1) przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą,
2) zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy).
Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.
Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
- umowa sprzedaży,
- umowa zamiany,
- umowa darowizny,
- umowa o dożywocie,
- faktura VAT potwierdzająca nabycie pojazdu,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
Odstępstwa dotyczące badań technicznych:
Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium RP.
Badaniu nie podlega:
- nowy pojazd, dla którego wydano świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
- zarejestrowany pojazd:
a) na którego typ zostało wydane świadectwo zgodności WE, świadectwo zgodności, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE,
b) w którego dowodzie rejestracyjnym lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego przedstawionym do rejestracji, zawarta jest informacja o wykonanym badaniu technicznym i jego terminie ważności pod warunkiem zgodności z terminami określonymi w prawie polskim,
- z wyjątkiem taksówki osobowej, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (np. instalacja gazowa) oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.
Uwaga !!!
Motorowery podlegają okresowym badaniom technicznym.
Badanie okresowe przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.
Właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany był przedstawić go do badania technicznego do dnia 22.09.2010 r.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 40333
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Rejestracja pojazdu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 10:28:12
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 10:28:12
Data ostatniej aktualizacji: 20.09.2023 13:11:16
Rejestr zmian