Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (wystawione przez Dyrektora TDT);
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;
 • adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
 • zakres badań;
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym."

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłata skarbowa za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP wynosi 412 zł.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 35 92 238.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10409
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Zaświadczenia dla stacji kontroli pojazdów
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 13:47:46
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 13:47:46
Data ostatniej aktualizacji: 14.06.2021 09:21:54
Rejestr zmian