Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 • Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego.
 • Udzielanie dotacji niepublicznym szkołom i placówkom wpisanym do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego.
 1. Wydawanie zaświadczeń o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego.

Podstawa prawna:

 • art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie do ewidencji, które powinno zawierać:

 1. oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,
 2. określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
  2a) w przypadku liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
 3. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 4. statut szkoły lub placówki,
 5. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 6. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3,
  6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 - informację o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3,
 7. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Opłaty:

Opłata nie jest pobierana.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wpis dokonywany jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręczane jest zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopia zaświadczenia przekazywana jest właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Dodatkowe informacje:

Odmowa wpisu do ewidencji następuje jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w podpunkcie od 1 do 7 albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie zostały uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.
 1. Udzielanie dotacji niepublicznym szkołom i placówkom wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
Uchwała Nr XXXV/296/2018 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Inowrocławskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o udzielnie dotacji (wzór do pobrania w załączeniu),
 • przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku do 30 września roku bazowego.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Powiatu Inowrocławskiego.

Podstawa prawna utworzenia ewidencji:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe.

Zakres informacji gromadzonych w ewidencji:

Nazwa szkoły lub placówki niepublicznej, typ i rodzaj szkoły lub placówki niepublicznej, adres szkoły lub placówki niepublicznej, osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną, siedziba lub adres, dzień rozpoczęcia działalności.

Prowadząca sprawy:

Anita Sobczak – pok. 219
tel. 52 35 92 332,
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10407
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Szkoły i placówki niepubliczne
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 20.12.2006 10:56:57
Data udostępnienia informacji: 20.12.2006 10:56:57
Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2024 10:24:41
Rejestr zmian