Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

(w przypadku zmiany danych lub utraty dokumentu, wymiany na podstawie art. 124 ustawy o kierujących pojazdami, wymiany wojskowego prawa jazdy )

Osoba posiadająca prawo jazdy jest obowiązana zawiadomić starostę o utracie dokumentu w terminie 30 dni od dnia tego zdarzenia.

Na wniosek osoby uprawnionej starosta wydaje za opłatą wtórnik dokumentu. Jednym z warunków wydania wtórnika jest złożenie oświadczenia o utracie dokumentu pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny

Do wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem dołącza się:

 • kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane),
 • kserokopię prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem - w przypadku zniszczenia oryginału powodującego jego nieczytelność lub zmiany danych w posiadanym dokumencie,
 • oświadczenie (w przypadku utraty dokumentu),
 • w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy,
 • dowód uiszczenia opłaty.

Do wglądu

 • dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym.

Informacja dodatkowa

 • w razie odnalezienia oryginału dokumentu podlega on zwrotowi w celu jego unieważnienia,
 • w przypadku nieaktualnego orzeczenia lekarskiego w aktach kierowcy należy przedłożyć aktualne orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego, należy więc przy odbiorze przedłożyć poprzedni dokument.
 • Od dnia 4 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2019 r., poz. 406), które wprowadziło nowy wzór dokumentu prawa jazdy - bez adresu zamieszkania posiadacza prawa jazdy oraz wskazało, że prawa jazdy wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane, oraz nie podlegają wymianie w przypadku zmiany adresu zamieszkania posiadacza dokumentu.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592222, 52 3592274.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4753
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydanie wtórnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Szczepaniak
Osoba, która udostępnia informację: Mikołaj Burdziński
Data wytworzenia informacji: 15.07.2021 07:55:00
Data udostępnienia informacji: 15.07.2021 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 11.10.2021 13:57:42
Rejestr zmian