Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnik Wydziału p.o. Agnieszka Marczyk
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 286, 287, 288, 289, 290
fax. 52 35 92 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:

 1. w zakresie ochrony środowiska:
  1. przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych,
  2. przygotowywanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
  3. przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
  4. przygotowywanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  5. przygotowywanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych,
  6. przygotowywanie decyzji zobowiązującej podmiot korzystający ze środowiska, prowadzący instalację, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
  7. przygotowywanie decyzji, nakładających na podmioty negatywnie oddziałujące na środowisko, obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
  8. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
  9. występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
  10. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
  11. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
  12. prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
  13. przygotowywanie opinii o obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego,
  14. prowadzenie czynności związanych ze sporządzaniem i wykonywaniem powiatowego programu ochrony środowiska,
  15. przygotowywanie opinii gminnych programów ochrony środowiska,
  16. przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie programu ochrony powietrza oraz projektów uchwał w sprawie planu działań krótkoterminowych,
  17. wykonywanie zadań określonych w programach ochrony powietrza i planach działań krótkoterminowych,
  18. przygotowywanie opinii projektów uchwał w sprawie wprowadzenia ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw,
  19. dokonywanie identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz prowadzenie wykazu tych zanieczyszczeń,
  20. opiniowanie projektu planu remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,
  21. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  22. przygotowywanie opinii o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  23. przygotowywanie opinii postanowień o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postanowień o zakresie raportu, a także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięć wymagających pozwolenia zintegrowanego,
 2. w zakresie gospodarki odpadami:
  1. przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  2. przygotowywanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
  3. przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
  4. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  5. przygotowywanie informacji dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącej zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności,
  6. przygotowywanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
  7. przygotowywanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 3. w zakresie gospodarki wodnej:
  1. przygotowywanie decyzji w sprawach ponoszenia świadczeń na rzecz spółek wodnych,
  2. sprawowanie nadzoru i kontroli nad spółkami wodnymi,
  3. przyjmowanie zgłoszeń zamierzonego wykonywania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań nie wymagających pozwolenia wodnoprawnego,
 4. w zakresie geologii i górnictwa:
  1. przygotowywanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża nieobjętego własnością górniczą, o obszarze nieprzekraczającym 2 ha i wydobyciu kopaliny nieprzekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym, prowadzonym metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych,
  2. przygotowywanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna,
  3. przygotowywanie decyzji ustalającej opłatę dodatkową w przypadku wykonywania działalności z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub projekcie robót geologicznych,
  4. przygotowywanie decyzji nakazującej przedsiębiorcy, dokonanie obmiaru wyrobiska i przedłożenie operatu ewidencyjnego,
  5. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,
  6. przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi albo wykonywanie wykopów oraz otworów wiertniczych na obszarach górniczych,
  7. przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,
  8. sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu koncesji, projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych,
  9. gromadzenie, przechowywanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych,
  10. przygotowywanie decyzji określających kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów po działalności górniczej,
  11. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informacje o tych terenach,
  12. przygotowywanie opinii lub uzgodnień studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, gminnego programu rewitalizacji, w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
  13. przygotowywanie uzgodnień decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych,
 5. w zakresie ochrony przyrody:
  1. przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy,
  2. przygotowywanie decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  3. prowadzenie rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków,
  4. przygotowywanie opinii do zezwolenia na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok, wydawanego przez marszałka województwa,
  5. przyjmowanie informacji o drzewach i krzewach usuniętych w związku z prowadzeniem akcji ratowniczej oraz o drzewach i krzewach stanowiących złomy lub wywroty.
 6. w zakresie leśnictwa:
  1. dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,
  2. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  3. prowadzenie spraw w zakresie zlecania opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  4. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i nadzorowaniem wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  5. prowadzenie spraw w zakresie zlecania przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  6. przygotowywanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  7. przygotowywanie decyzji w sprawach pozyskania drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  8. przygotowywanie decyzji w sprawach uznawania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru,
  9. przygotowywanie zarządzeń wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych organizmami szkodliwymi, niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  10. przygotowywanie decyzji w sprawach przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, niebędących we władaniu Lasów Państwowych,
  11. przygotowywanie decyzji w sprawie zmiany lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
  12. przygotowywanie zaświadczeń o gruntach leśnych objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 7. w zakresie łowiectwa:
  1. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich oraz rozliczaniem czynszów dzierżawnych między nadleśnictwami i gminami,
  2. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na przetrzymywanie zwierzyny, osobie, która weszła w jego posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny,
  3. przygotowywanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
  4. przygotowywanie decyzji w sprawach odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny, w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę,
 8. w zakresie rybactwa:
  1. przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej, niezaliczonej do śródlądowych wód żeglownych,
  2. przygotowywanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
  3. rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
  4. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
  5. prowadzenie spraw związanych z powołaniem lub wyrażeniem zgody na powołanie społecznej straży rybackiej.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 9677
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.11.2020 08:59:03
Data udostępnienia informacji: 19.11.2020 08:59:03
Data ostatniej aktualizacji: 06.09.2022 11:46:20
Rejestr zmian