Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Naczelnik Wydziału Beata Kowalska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
p. 217
tel. 52 35 92 330
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia należy w szczególności:

 1. w zakresie oświaty:
  1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół dla dorosłych,
  2. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
  3. przygotowywanie projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,
  4. prowadzenie:
   1. spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych,
   2. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki,
   3. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
   4. ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
  5. zatwierdzanie planów organizacyjnych nadzorowanych jednostek,
  6. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
  7. przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym,
  8. przygotowywanie projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  9. określanie zasad łączenia szkół z oddziałami sportowymi, szkół mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół specjalnych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół dwujęzycznych w zespoły szkół,
  10. zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
  11. kierowanie małoletnich do ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
  12. refundacja dodatku pieniężnego wypłacanego z tytułu opieki nad uczniami szkół zawodowych realizującymi program nauki zawodu w formie praktyki zawodowej,
 2. w zakresie sportu:
  1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
  2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  3. wspieranie inicjatyw stowarzyszeń i klubów sportowych w zakresie rozwijania różnych form sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób niepełnosprawnych na szczeblu ponadgminnym,
  4. tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla działalności w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w tym:
   1. popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej,
   2. organizowanie i współorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnych z kalendarzem szkolnego związku sportowego,
   3. pomoc w szkoleniu kadry instruktorskiej,
   4. współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie sportu i rekreacji,
   5. nadzór nad rozwojem, dostępnością i utrzymaniem bazy sportowej Powiatu,
   6. wprowadzenie skutecznych metod rozwoju poziomu szkolenia sportowego i kształtowania postaw sprzyjających poprawie pozycji Powiatu Inowrocławskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polskie Związki Sportowe i zarząd Szkolnego Związku Sportowego, oraz koordynowanie działań zapewniających zrównoważone działania w tym zakresie, z uwzględnieniem dyscyplin wiodących na terenie Powiatu,
   7. tworzenie warunków partnerskiego współdziałania z gminami w celu opracowania Programu rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju sportu.
 3. w zakresie turystyki:
  1. upowszechnianie turystyki,
  2. prowadzenie spraw związanych z promocją, reklamą oraz informacją turystyczną,
  3. współpraca z jednostkami zajmującymi się turystyką.
 4. realizowanie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego w realizacji przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
  1. opracowywania corocznego programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. opracowywania sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  3. organizowania i koordynowania bieżących kontaktów pomiędzy Powiatem i organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  4. organizowania otwartych konkursów ofert na realizację zadań Powiatu, ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  5. organizowania prac Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarządowych, którym zlecane będzie wykonywanie zadań publicznych,
  6. sporządzanie umów o realizację zadań publicznych z oferentami wyłonionymi w trybie konkursu ofert,
  7. oceny merytorycznej sprawozdania z wykonania zadań zleconych przez Powiat;
  8. współpraca i podejmowanie działań z organizacjami pozarządowymi, samorządami i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań, w szczególności:
   1. na poprawę warunków sprzyjających rozwojowi sportu,
   2. upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej ,
   3. nadzoru nad rozwojem, dostępnością i utrzymaniem bazy sportowej powiatu,
   4. wspierania organizacyjnego i finansowego organizacji imprez sportowych i w zakresie rekreacji ruchowej,
   5. wprowadzania skutecznych metod rozwoju poziomu szkolenia sportowego i kształtowania postaw sprzyjających poprawie pozycji Powiatu Inowrocławskiego w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polskie Związki Sportowe i zarząd Szkolnego Związku Sportowego,
   6. koordynowania działań zapewniających zrównoważone działania w tym zakresie, z uwzględnieniem dyscyplin wiodących na terenie Powiatu,
   7. tworzenie warunków partnerskiego współdziałania z gminami w celu opracowania Programu rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju sportu;
  9. współpraca z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich, w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego,
 6. w zakresie ochrony zdrowia:
  1. prowadzenie spraw związanych z przekształcaniem, prowadzeniem i likwidacją Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, nadawaniem mu statutu oraz sprawowaniem nadzoru przez organ, który utworzył Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji organów Powiatu,
  2. organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu oraz zastępcy kierownika w zakładzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz prowadzenie spraw wynikających z braku wyłonienia przez komisję konkursową w kolejnych dwóch konkursach kierownika zakładu, z przyczyn określonych w ustawie,
  3. prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad realizacją przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu zadań statutowych,
  4. prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad prawidłowością gospodarowania mieniem przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
  5. prowadzenie czynności związanych z nadzorem Zarządu Powiatu nad prawidłową gospodarką finansową Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
  6. współdziałanie z Radą Społeczną Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu,
  7. przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorami państwowych uczelni medycznych na udostępnianie oddziału medycznego, który może udzielać świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania,
  8. wykonywanie zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Powiatu,
  9. opracowywanie decyzji o wydanie zwłok szkołom wyższym,
  10. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  11. przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
  12. przygotowywanie projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
  13. udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w zakresie ochrony zdrowia oraz sprawozdawczości w wyżej wymienionym zakresie,
  14. udział w opracowywaniu strategii polityki zdrowotnej w Powiecie,
 7. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowrocławiu w zakresie realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia;
 8. współpraca z Powiatowym Centrum Usług Oświatowych w Inowrocławiu w zakresie spraw realizowanych przez wydział,
 9. wykonywanie zadań w zakresie określonym w przepisach szczególnych, związanych z nadzorem, gospodarką finansową, kontrolą lub zwierzchnictwem nad jednostkami określonymi w załączniku nr 4 do Regulaminu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 8206
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2020 11:42:35
Data udostępnienia informacji: 13.11.2020 11:42:35
Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2021 09:36:36
Rejestr zmian