Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

na Fanpage Powiatu Inowrocławskiego

REGULAMIN KONKURSÓW FACEBOOK na Fanpage Powiatu Inowrocławskiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na fanpage Powiatu Inowrocławskiego (zwanym dalej “Konkursem”), jest Powiat Inowrocławski, z siedzibą przy alei Ratuszowej 38, 88-100 Inowrocław (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje, w chwili przystąpienia do niego.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na fanpage Powiatu Inowrocławskiego na portalu Facebook (zwanej dalej “Fanpage”).
5. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
6. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują upoważnieni pracownicy Organizatora.
7. Nazwa fundatora nagrody jest wskazana we wpisie konkursowym.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
- jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
- jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
- zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
- wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
- zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
- wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę, o ile nie wskazano inaczej wogłoszeniu konkursowym. Nagrodą jest książka lub inny przedmiot albo gadżet, który został opisanywogłoszeniu konkursowym.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani inną nagrodę.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „wpis konkursowy“) na na fanpage Powiatu Inowrocławskiego na portalu społecznościowym Facebook.
2. Czas trwania Konkursu jest wymieniony w ogłoszeniu konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenie czasu trwania Konkursu, o którym powiadamia Uczestników wpisem na fanpage Powiatu Inowrocławskiego.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIEI ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa jest:
- posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
- zaznaczenie “Lubię to” na fanpage Powiatu Inowrocławskiego
- zamieszczenie komentarza pod ogłoszeniem konkursowym
- wykonanie innych czynności, jeśli są zawarte w ogłoszeniu konkursowym
2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
4. Nagrodzonego wyłania Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
5. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni jednego zwycięzcę lub większą liczbę zwycięzców (w zależności od liczby nagród i sposobu ich rozdysponowania opisanych w ogłoszeniu konkursowym).
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu konkursowego na fanpage Powiatu Inowrocławskiego lub osobnym wpisie na Fanpage.
7. Organizator poprzez wiadomość prywatną, po zgłoszeniu się Nagrodzonego, przekazuje informacje na temat sposobu odbioru nagrody. Nagrodzony jest zobowiązany do osobistego (lub poprzez osobę, której udziela pełnomocnictwa) odebrania nagrody, w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia. Organizator zastrzega, że nie wysyła nagród pocztą.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zgłoszeniach konkursowych na portalu społecznościowym Facebook w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
- podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
- zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
- podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
- ingerują w mechanizm działania konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
3. W momencie usunięcia danych profilu na portalu Facebook, Użytkownik traci możliwość uczestnictwa w Konkursie.
4. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mogą się skontaktować pod nr tel. 52-357-00-16 lub adresem e-mail: niejawne@inowroclaw.powiat.pl
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.
6. Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom Konkursu, a następnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiając je widocznymi na portalu społecznościowym Facebook (fanpage Powiatu Inowrocławskiego).
7. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www. inowroclaw.powiat.pl

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 90
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wydział Kultury i Promocji
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 06.02.2019 13:24:33
Data udostępnienia informacji: 06.02.2019 13:24:33
Data ostatniej aktualizacji: 06.02.2019 13:24:33
Rejestr zmian