logo
Przetargi
„Budowa parkingu wok贸艂 budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 345 aPowiat Inowroc艂awski, w imieniu kt贸rego dzia艂a Zarz膮d Powiatu adres: Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowroc艂aw, og艂asza przetarg nieograniczony poni偶ej 60.000 euro „Budowa parkingu wok贸艂 budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 345 a w Inowroc艂awiu”. Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia: starostwo@inowroclaw.powiat.pl Telefon: 052 3592100; fax: 052 3574820 Opis przedmiotu zam贸wienia Przedmiotem zam贸wienia jest: - wykonanie parkingu „A” dla go艣ci Starostwa Powiatowego na 5 stanowisk i os贸b niepe艂nosprawnych na 4 stanowiska, - zjazd do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Pozna艅skiej 345 a, - zako艅czenie prac na parkingu „C” dla interesant贸w na 84 stanowiska. Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t budowlanych. Cz臋艣膰 materia艂贸w do budowy parkingu zostanie powierzona wykonawcy przez zamawiaj膮cego, zgodnie z opisem w kosztorysie ofertowym. W zwi膮zku z tym, w wycenie nale偶y pomin膮膰 ilo艣ci tych materia艂贸w. Miejsce wykonywania - Powiat Inowroc艂awski CPV – 45 21 33 12 - 3 Termin realizacji zam贸wienia: do 31 maja 2007 r. Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w. W post臋powaniu mog膮 bra膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy: 1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅, w tym wzgl臋dzie: kierownik budowy – musi posiada膰 uprawnienia budowlane specjalno艣ci drogowej, odpowiadaj膮ce wymaganiom okre艣lonym w art. 12 ustawy Prawo budowlane oraz wpis na list臋 w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego; 2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia, w tym wzgl臋dzie : a) wyka偶膮 wykonanie w okresie ostatnich 5 lat co najmniej trzech rob贸t budowlanych odpowiadaj膮cych warto艣ci膮 i zakresem robotom stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, b) zobowi膮偶膮 si臋 do udzielenia minimum 3 letniej r臋kojmi za wady i gwarancji jako艣ci na wykonane prace, licz膮c od dnia odbioru ko艅cowego i przekazania do u偶ytkowania, 3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia, w tym wzgl臋dzie s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej; 4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania u udzielenie zam贸wienia publicznego. 2. Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie z艂o偶onych do oferty przez Wykonawc臋 o艣wiadcze艅 i dokument贸w. 3. Oceny spe艂nienia warunk贸w dokona komisja przetargowa powo艂ana do oceny ofert. 4. Ocena spe艂nienia warunk贸w b臋dzie dokonywana na zasadzie: spe艂nia / nie spe艂nia. 5. Wykonawca, kt贸ry nie udokumentuje spe艂nienia wymienionych wymaga艅, zostanie wykluczony z post臋powania, a jego oferta odrzucona. Kryteria oceny ofert:: cena wykonania przedmiotu zam贸wienia „C” - 100 % Zamawiaj膮cy: nie dopuszcza sk艂adania ofert cz臋艣ciowych, nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych, nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, nie zamierza zawiera膰 umowy ramowej, nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakup贸w, przewiduje dokonywanie zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych. Termin zwi膮zania ofert膮 – 30 dni Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego, II pi臋tro, pok. 142 w godz. 8.00 – 15.00. Oferty nale偶y sk艂ada膰 do 2 lutego 2007 r. do godz. 10.00 w pok. 141 – Kancelaria Og贸lna, II pi臋tro budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36/38. Otwarcie ofert nast膮pi 2 lutego 2007 r. o godz. 10.15 w pok. 144, II pi臋tro budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu . Osob膮 uprawnion膮 do kontakt贸w z oferentami jest: w sprawach merytorycznych: - Ryszard Florek - Naczelnik Wydzia艂u Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, tel. 052 3592110, w sprawach proceduralnych: - Alicja Jagodzi艅ska - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, tel. 052 3592112.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Informacja o wyniku post臋powania

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Inowroc艂aw, 09 lutego 2007 r.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam贸wie艅 publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z p贸藕n. zm.), Powiat Inowroc艂awski, w imieniu kt贸rego dzia艂a Zarz膮d Powiatu, informuje o wyniku post臋powania na „Wykonanie budowy parkingu wok贸艂 budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 345 a, 88 – 100 Inowroc艂aw”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego na portalu Urz臋duZam贸wie艅 Publicznych, stronie internetowej i tablicy og艂osze艅 Starostwa Powiatu Inowroc艂awskiego.

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 W post臋powaniu o udzielenie zam贸wienia publicznegoz艂o偶one zosta艂y trzy oferty. Wszystkie oferty spe艂niaj膮 warunki udzia艂u w post臋powaniu. Zamawiaj膮cy wybra艂 ofert臋 najkorzystniejsz膮, kt贸r膮 przedstawi艂o Przedsi臋biorstwo Produkcyjno – Handlowo – Us艂ugowe „MEL – BUD” Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88 – 110 Inowroc艂aw 2, oferuj膮cwykonanie przedmiotu zam贸wienia za cen臋 132.375,81 z艂otych brutto.

Pozosta艂e oferty z艂o偶y艂y nast臋puj膮ce firmy: „ATREX” Sp贸艂ka z o.o., ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz , oferuj膮c cen臋 -177.938,28 z艂. oraz Przedsi臋biorstwo „EL – KAJO’ Sp贸艂ka z o.o., ul. T. Ko艣ciuszki 27, 85 – 079 Bydgoszcz, oferuj膮c cen臋-134.004,54 z艂.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.DOC184.5 KB POBIERZ2007-01-24 13:54:06590
.DOC178.5 KB POBIERZ2007-01-24 13:54:29541
.DOC184 KB POBIERZ2007-01-24 13:54:47477
.DOC607 KB POBIERZ2007-01-24 13:55:20576

Autor : Alicja Jagodzi艅ska
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2007-01-24 13:52:58
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-12 15:08:01
Liczba wy艣wietle艅 : 6007

Redaktor  Data modyfikacji 
Agnieszka D膮browska  24.01.2007 12:52poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14450505