logo
Przetargi
Termomodernizacja budynku M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu, ul. N.M.P.Powiat Inowroc艂awski -Powiatowy Zesp贸艂 Ekonomiczno-Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych

Adres:

88-100Inowroc艂aw, ul. Roosevelta 36/38

og艂asza przetarg nieograniczony

powy偶ej 60.000 euro

pn.„Termomodernizacja budynku M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu, ul. N.M.P. nr 14-16”

Adres strony internetowej, na kt贸rej zamieszczona jestspecyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia:www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Telefon: 052 35 92 174;fax:052 35 79 733

Og艂oszenie o zam贸wieniu opublikowano w BZP Nr 30, poz. 11867 z 7.02.2007 r.

Opis przedmiotu zam贸wienia – zakres:

-聽聽聽聽聽聽聽聽 izolacja stropadach贸w wentylowanych metod膮 wdmuchiwania granulat贸w,

-聽聽聽聽聽聽聽聽 izolacja stropodach贸w pe艂nych w systemie dwuwarstwowym zamkni臋tym z we艂ny mineralnej,

-聽聽聽聽聽聽聽聽 wymiana stolarki okiennej na PCV,

-聽聽聽聽聽聽聽聽 roboty murarskie w tym cz臋艣ciowe zamurowanie otwor贸w okiennych,

-聽聽聽聽聽聽聽聽 ocieplenie 艣cian zewn臋trznych.

-聽聽聽聽聽聽聽聽 malowanie 艣cian zewn臋trznych farb膮 silikonow膮 zgodnie z przedstawion膮 w projekcie

聽聽聽聽 wykonawczym kolorystyk膮 – pr贸bki kolor贸w.

-聽聽istniej膮c膮 instalacj臋 odgromow膮 w cz臋艣ci A,A i cz臋艣ci B zwin膮膰 i wykorzysta膰 pr臋t do ponownego monta偶u a pozosta艂膮 instalacj臋 odgromow膮 wykona膰 jako now膮 , dokona膰 naprawy uziomu nr 8.

Miejsce wykonywania- Inowroc艂aw, ul. N.M.P. nr 14-16

CPV45.45.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.14.10-1

Termin realizacji zam贸wienia:do30 czerwca 2007 r.

Opis warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu:

W post臋powaniu mog膮 bra膰 udzia艂 Wykonawcy, kt贸rzy:

1)聽聽聽聽聽 posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅,

2)聽聽聽聽聽 posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia,

a)聽聽聽聽聽 osoba kieruj膮ca wykonaniem zam贸wienia posiada uprawnienia budowlane w specjalno艣ci konstrukcyjno- budowlanej,

b)聽聽聽聽聽 wyka偶膮 i udokumentuj膮, 偶e w okresie ostatnich pi臋ciu lat przed wszcz臋ciem post臋powania, a je偶eli okres dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy – w tym okresie wykonali roboty budowlane, odpowiadaj膮ce swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia,

聽聽聽聽聽聽 3)znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie

聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 zam贸wienia, w tym wzgl臋dzie:

a) posiadaj膮 艣rodki finansowe lub zdolno艣膰 kredytow膮- nie mniej ni偶 120.000,00 z艂.,

b) s膮 ubezpieczeni od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci ,

聽聽聽聽聽聽聽 4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia.

聽聽聽

聽聽聽聽聽聽 Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.

Zamawiaj膮cy oceni spe艂nienie warunk贸w na podstawie z艂o偶onych do oferty przez Wykonawc臋 dokument贸w i o艣wiadcze艅.

Ocena spe艂nienia warunk贸w b臋dzie dokonywana na zasadzie: spe艂nia / nie spe艂nia.

Informacja o o艣wiadczeniach i dokumentach, jakie maj膮 dostarczy膰 wykonawcy w celu potwierdzenia spe艂niania warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu.

Na potwierdzenie spe艂nienia warunk贸w Zamawiaj膮cy wymaga z艂o偶enia do oferty nast臋puj膮cych o艣wiadcze艅 i dokument贸w:

1. Aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo aktualne za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub zg艂oszenie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej, wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert,

2. Aktualne za艣wiadczenia w艂a艣ciwego naczelnika Urz臋du Skarbowego oraz w艂a艣ciwego oddzia艂u Zak艂adu Ubezpiecze艅 Spo艂ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo艂ecznego potwierdzaj膮ce odpowiednio, 偶e wykonawca nie zalega z op艂acaniem podatk贸w, op艂at oraz sk艂adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo艂eczne, lub za艣wiadcze艅, 偶e uzyska艂 przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz艂o偶enie na raty zaleg艂ych p艂atno艣ci, lub wstrzymanie w ca艂o艣ci wykonania decyzji w艂a艣ciwego organu - wystawione nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnegow zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania oferty.

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre艣lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

5. Kopia uprawnie艅 budowlanych osoby kieruj膮cej wykonaniem (kierownika rob贸t) w specjalno艣ci konstrukcyjno – budowlanej.

5. Wykaz wykonanychrob贸t budowlanych w okresie ostatnich pi臋ciu latprzed dniem wszcz臋cia post臋powania o udzielenie zam贸wienia, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w tym okresie, odpowiadaj膮cych swoim rodzajem i warto艣ci膮 robotom budowlanym stanowi膮cym przedmiot zam贸wienia, z podaniem ich warto艣ci oraz daty i miejsca wykonania oraz za艂膮czeniem dokument贸wpotwierdzaj膮cych, 偶e roboty te zosta艂y wykonane nale偶ycie

6. Informacja banku lub sp贸艂dzielczej kasy oszcz臋dno艣ciowo - kredytowej, w kt贸rych wykonawca posiada rachunek,potwierdzaj膮cej wysoko艣膰posiadanych 艣rodk贸w finansowych lub zdolno艣膰 kredytow膮 wykonawcy w wysoko艣cinie mniej ni偶120.000,00 z艂,聽聽 wystawionej nie wcze艣niej ni偶 3 miesi膮ce przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert.

7.Polisa lub inny dokumentpotwierdzaj膮cy, 偶e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno艣ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia艂alno艣ci.

8.O艣wiadczenie, 偶e Wykonawca spe艂nia warunki udzia艂u w post臋powaniu okre艣lonew art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

9. O艣wiadczenie, 偶e Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zam贸wie艅.

10. Dow贸d wniesienia wadium.

Kryteria wyboru ofert: 

cenawykonania przedmiotu zam贸wienia聽聽聽 „C”聽聽聽 -聽聽聽 100 %

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.

Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert wariantowych.

Nie przewiduje si臋 dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiaj膮cy nie przewiduje dokonywania zam贸wie艅 uzupe艂niaj膮cych, o kt贸rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.

Wadium – 12.000 PLN

Terminzwi膮zaniaofert膮 – 30 dni.

Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na odebra膰 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu IV pi臋tro, pok. 174 w godz. 8.00 – 13.00.

Op艂ata za SIWZ -50,00 PLN

Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiaj膮cy w terminie 5 dni przeka偶e SIWZ po wp艂acie 50,00 PLN na rachunekzamawiaj膮cego Nr91 8149 0000 0022 6110 2000 0003 prowadzony przez Bank Sp贸艂dzielczy w Inowroc艂awiu, ul. Solankowalub za zaliczeniem pocztowym.

Oferty nale偶y sk艂ada膰 do 5 marca 2007 r. r. do godz. 10.00 w pok. 174, IV pi臋tro budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36/38.

Otwarcie ofert nast膮pi 5 marca 2007 r. o godz. 10.15w pok. 164, IV pi臋tro budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, ul. Roosevelta 36/38

Osoby uprawnione do kontakt贸w z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych:

- Tadeusz Strzemkowski – specjalista ds. remont贸w i inwestycji ,tel.052 35 92 174,

w sprawach proceduralnych:

- Cecylia Bulczy艅ska聽聽聽 - specjalista ds. zam贸wie艅 publicznych,tel. 05235 92 174

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?132.9 KB POBIERZSpecyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia2007-02-07 13:55:10362
?169.8 KB POBIERZZa艂膮czniki do SIWZ2007-02-07 13:55:30376
.DOC22 KB POBIERZWyja艣nienie i uzupe艂nienie dotyczace stolarki okiennej do pzredmiaru rob贸t2007-02-07 13:56:27363
.PDF821.6 KB POBIERZProjekt budowlany - bran偶a budowlana2007-02-07 14:08:09479
.PDF554.2 KB POBIERZProjekt wykonawczy - bran偶a budowlana2007-02-07 14:35:38480
.PDF4100 KB POBIERZProjekt wykonawczy - bran偶a budowlana - szkice2007-02-07 14:37:32585
.PDF3155 KB POBIERZSpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob贸t2007-02-07 14:47:11374
.PDF578.6 KB POBIERZPrzedmiar rob贸t remontowo-budowlanych2007-02-07 15:00:31371
.PDF74.2 KB POBIERZksi膮偶ka przedmiar贸w2007-02-07 15:03:20458
.PDF79.9 KB POBIERZUzupe艂nienie do przedmiaru rob贸t2007-02-21 13:28:35355
.DOC21.5 KB POBIERZWyja艣nienia do SIWZ2007-02-27 11:22:42338
.DOC22 KB POBIERZZawiadomienie o wyborze oferty2007-03-09 13:44:19323

Autor : Cecylia Bulczy艅ska, Tadeusz Strzemkowski
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2007-02-07 13:54:01
Data ostatniej modyfikacji : 2007-02-07 13:54:01
Liczba wy艣wietle艅 : 2612licznik odwiedzin: 14460820