logo
Przetargi
Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1Bursa Szkolna Nr 1 w Inowroc艂awiu Zak艂ad Bud偶etowy

Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1
Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania

1. Zamawiaj膮cy: Bursa Szkolna Nr 1 w Inowroc艂awiu Zak艂ad Bud偶etowy, reprezentowany przez dyrektora bursy – Krzysztofa Makowieckiego ,
ul. Narutowicza34, tel/fax 052 357 3260
Adres Bursy : Bursa Szkolna Nr 1 Zak艂ad Bud偶etowy, 88-100 Inowroc艂aw,
ul. Narutowicza 34, woj. kujawsko-pomorskie.
e-mail zamawiaj膮cego – bursaino1@poczta.onet.pl , NIP 556 25 14 103,
REGON 092461821.
2. Post臋powanie o warto艣ci zam贸wienia poni偶ej 60.000 euro.
3. Tryb post臋powania: przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy Prawo zam贸wie艅 publicznych.
4. Specyfikacja istotnych warunk贸w zam贸wienia (siwz) dost臋pna w siedzibie zamawiaj膮cego , w godz. od 8.00 do 14.00 . Informacji dotycz膮cych zam贸wienia i siwz udziela dyrektor bursy –Krzysztof Makowiecki ( nr telef. 052 357 3260 )
5. Przedmiot zam贸wienia.
- Przedmiotem zam贸wienia jest wymiana 52 szt okien w budynku
Bursy Szkolnej Nr1 w Inowroc艂awiu, przy ulicy Narutowicza 34 ( okna parteru, okna w pionach klatki schodowej i 艂azienek, okna balkonowe w szczytach budynku, okna klubu w przyziemiu obiektu).

Nazwa przedmiotu zam贸wienia:
„Wymiana okien w Bursie Szkolnej Nr 1”

6. Nie dopuszcza si臋 sk艂adania ofert cz臋艣ciowych.
7. Nie dopuszcza si臋 z艂o偶enia oferty wariantowej.
8. Wymagania dotycz膮ce wykonania przedmiotu zam贸wienia:
- wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do udzielenia r臋kojmi za wady i gwarancji jako艣ci na okres min 5 lat, licz膮c od zako艅czenia rob贸t,
- zam贸wienie nale偶y wykona膰 w terminie nie d艂u偶szym ni偶 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

9. Warunki udzia艂u w post臋powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tych warunk贸w.
W przetargu mog膮 bra膰 udzia艂 wykonawcy, kt贸rzy spe艂ni膮 nast臋puj膮ce warunki oraz z艂o偶膮 wymagane o艣wiadczenia i dokumenty:
1) posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅; w tym wzgl臋dzie z艂o偶膮:
a) aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru albo za艣wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia艂alno艣ci gospodarczej wystawione nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert;
b) uprawnienia budowlane kierownika budowy , odpowiadaj膮ce wymaganiom okre艣lonym w art.12 ustawy Prawo budowlane oraz wpis na list臋 w艂a艣ciwej izby samorz膮du zawodowego;

2) posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz dysponuj膮 potencja艂em technicznym i osobami zdolnymi do wy¬konania zam贸wienia;
3) znajduj膮 si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej za¬pewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia,
4) nie podlegaj膮 wykluczeniu z post臋powania o udzielenie zam贸wienia,
5) z艂o偶膮 wymagane w specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia o艣wiadczenia
i dokumenty.

Ocena spe艂niania warunk贸w b臋dzie przeprowadzona na podstawie o艣wiadcze艅
i dokument贸w z艂o偶onych do oferty, na zasadzie spe艂nia/nie spe艂nia.
10. Wadium – Zamawiaj膮cy nie 偶膮da wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny ofert: cena – 90%, termin wykonania – 10 %.
12. Oferty nale偶y sk艂ada膰 do dnia 18.12.2006 r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiaj膮cego, pk贸j nr 102 – Ksi臋gowo艣膰 , I pi臋tro
13. Otwarcie ofert nast膮pi dnia 18.12.2006 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaj膮cego
14. Termin zwi膮zania ofert膮 – 30 dni licz膮c od dnia sk艂adania ofert.
15. Zamawiaj膮cy nie przewiduje dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej
z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Przekazywanie zapyta艅, zawiadomie艅, o艣wiadcze艅, wniosk贸w, informacji i protest贸w odbywa膰 mo偶e si臋 faksem lub drog膮 elektroniczn膮 na adres:
bursaino1@poczta.onet.pl

Wywieszono na tablicy og艂osze艅: 7.12.2006 r.
Zdj臋to z tablicy og艂osze艅 : ………………….... 2006r.
Og艂oszenie o wszcz臋ciu post臋powania zamieszczono na stronach BIP http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj膮cego :
http://www.bursa.kujawy.com/ dnia:7.12.2006 r.
Informacja o rozstrzygni臋ciu:
Z艂o偶ono dziewi臋膰 ofert ,w tym cztery wa偶ne. Wybrano ofert臋, najkorzystniejsz膮 wg podanego kryterium, przedstawion膮 przez firm臋 "DUO" L.K. Sikorscy 85-829 Bydgoszcz , ul. Inwalid贸w 51., za cen臋 43121,00
Oferty odrzucone zawiera艂y b艂臋dy w naliczeniu ceny.
Autor : Krzysztof Makowiecki
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2007-01-02 14:45:50
Data ostatniej modyfikacji : 2007-01-02 14:45:50
Liczba wy艣wietle艅 : 3160licznik odwiedzin: 14460659