logo
Plany i strategie
Podsumowanie pracnad Planem Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-201527 marca 2007 roku Rada Powiatu Inowroc艂awskiego przyj臋艂a uchwa艂膮 nr
XVI/156/2008 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata
2008-2015. B臋dzie on dokumentem towarzysz膮cym dla projekt贸w
wsp贸艂finansowanych ze 艣rodk贸w strukturalnych Unii Europejskiej, a
przygotowywanych przez Powiat Inowroc艂awski, samorz膮dy gminne,
organizacje pozarz膮dowe i inne podmioty z terenu Powiatu
Inowroc艂awskiego.


Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013, to
szansa dla samorz膮d贸w, aby skorzysta膰 z europejskiej polityki
strukturalnej. W ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
przeznaczono dla Polski ponad 85 mld euro. Regionalny Program
Operacyjny Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
przewiduje 艣rodki strukturalne w wysoko艣ci ponad 951 mln euro.
Szczeg贸ln膮 rol臋 w nowym okresie programowania odegraj膮 艣rodki
Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w wysoko艣ci 11,5 mld euro, co
stanowi 2,5 razy wi臋cej ani偶eli w poprzednim okresie bud偶etowym Unii
Europejskiej.


Aby m贸c skorzysta膰 ze wspomnianych 艣rodk贸w, niezb臋dne jest posiadanie
dokumentu planistycznego okre艣laj膮cego strategiczne kierunki rozwoju
powiatu, kt贸re b臋d膮 zgodne z nowymi programami operacyjnymi, w tym z
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego na
lata 2007 - 2013.


W latach 2004-2006 podstaw臋 ubiegania si臋 o 艣rodki dost臋pne w ramach
europejskiej polityki strukturalnej stanowi艂 "Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Inowroc艂awskiego" przyj臋ty przez Rad臋 Powiatu Inowroc艂awskiego
w czerwcu 2004 r. Od czasu uchwalenia tego dokumentu wyst膮pi艂o wiele
czynnik贸w oraz zjawisk maj膮cych zasadniczy wp艂yw na zmian臋 uwarunkowa艅
rozwojowych powiatu i poszczeg贸lnych samorz膮d贸w gminnych. Do
najwa偶niejszych z nich nale偶膮: zmiana poziomu rozwoju powiatu i gmin,
b臋d膮ca konsekwencj膮 przyst膮pienia Polski do Unii Europejskiej, nowy
okres programowania Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013,
wykorzystanie 艣rodk贸w unijnych w okresie programowania 2004 - 2006,
uchwalenie nowej strategii i programu rozwoju wojew贸dztwa, nowa ustawa
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r. i jej
nowelizacja z 18 sierpnia 2007r.


Przes艂anki te sta艂y si臋 podstaw膮 do podj臋cia przez Zarz膮d Powiatu
Inowroc艂awskiego w sierpniu 2007r. uchwa艂y o rozpocz臋ciu procesu
aktualizacji dotychczasowego planu. Jego celem by艂o stworzenie
dokumentu opracowanego w oparciu o szerokie konsultacje spo艂eczne i
zapewniaj膮cego zr贸wnowa偶ony rozw贸j oraz sp贸jno艣膰 spo艂eczno-gospodarcz膮
i przestrzenn膮 powiatu. Po wnikliwej analizie dokument贸w planistycznych
szczebla wsp贸lnotowego, Zarz膮d Powiatu Inowroc艂awskiego podj膮艂 decyzj臋
o opracowaniu nowego planu, kt贸ry zawiera przedsi臋wzi臋cia przewidziane
do realizacji w perspektywie najbli偶szych siedmiu lat.


Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-2015
zosta艂 opracowany w oparciu o koncepcj臋 zintegrowanego dokumentu,
wsp贸艂tworzonego przez Powiat Inowroc艂awski oraz gminy po艂o偶one na jego
obszarze. Jednocze艣nie stanowi on podstawowy mechanizm realizacji
Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015, strategii
poszczeg贸lnych samorz膮d贸w gminnych, uczestnicz膮cych w tworzeniu
niniejszego dokumentu.


Pierwszym etapem tworzenia niniejszego opracowania by艂o zaproszenie
samorz膮d贸w gminnych do udzia艂u w tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2008-215. Wszystkie samorz膮dy
opowiedzia艂y si臋 za koncepcj膮 stworzenia na poziomie powiatu
zintegrowanego dokumentu, kt贸ry ma przyczyni膰 si臋 do zr贸wnowa偶onego
rozwoju spo艂eczno-gospodarczego.


Uchwa艂膮 nr 170/2007 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 22 sierpnia
2007 r. powo艂ano Zesp贸艂 do spraw Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowroc艂awskiego. Za organizacj臋 i przebieg prac nad nim
odpowiedzialnym by艂o Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa
Powiatowego w Inowroc艂awiu.


W jego sk艂adzie Zespo艂u ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowroc艂awskiego znale藕li si臋 przedstawiciele samorz膮d贸w gminnych z
terenu powiatu inowroc艂awskiego oraz reprezentanci Starostwa
Powiatowego w Inowroc艂awiu: S艂awomir Szeliga - Wicestarosta
Inowroc艂awski, Koordynator Zespo艂u ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowroc艂awskiego, Joanna Kuchta - Kierownik Biura Rozwoju i Inicjatyw
Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, Pe艂nomocnik Starosty
ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego, Agnieszka
D膮browska - Podinspektor w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich
Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu, Aleksandra Doli艅ska- Hopcia -
Naczelnik Wydzia艂u Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich w Urz臋dzie Miasta w Inowroc艂awiu, Katarzyna Komorowska -
Inspektor w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy
Europejskich w Urz臋dzie Miasta w Inowroc艂awiu, Barbara Hutek - Referent
w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich w
Urz臋dzie Miasta w Inowroc艂awiu, Joanna Roszak - Inspektor ds. Ochrony
艢rodowiska i Gospodarki Komunalnej w Urz臋dzie Gminy w D膮browie
Biskupiej, Ewa Czy偶ewska - Skarbnik Gminy Z艂otniki Kujawskie, Agnieszka
Wojdak - Sekretarz Gminy Z艂otniki Kujawskie, Joanna Niewiadomska -
Inspektor ds. Funduszy UE i Promocji Gminy w Urz臋dzie Gminy w
Z艂otnikach Kujawskich, Jan Wasilewski - Kierownik Referatu Planowania,
Rozwoju, Inwestycji i Nieruchomo艣ci w Urz臋dzie Miejskim w Kruszwicy,
Teresa Kwiatkowska - Zast臋pca W贸jta Gminy Inowroc艂aw, Tadeusz Kacprzak
- Sekretarz Gminy Inowroc艂aw, Jacek Duma - Zast臋pca Burmistrza
Janikowa, Zbigniew Pyzik - Inspektor ds. Inwestycji w Urz臋dzie Miejskim
w Janikowie, Pawe艂 Drza偶d偶ewski - Zast臋pca Burmistrza Gniewkowa, Joanna
Kowalska - Podinspektor ds. Funduszy Unii Europejskiej i Promocji Gminy
w Urz臋dzie Miejskim w Gniewkowie, Maciej Wojtysiak - Zast臋pca
Burmistrza Pako艣ci, Agnieszka Che艂miniak - Podinspektor ds. Gospodarki
Komunalnej i Ochrony 艢rodowiska w Urz臋dzie Miejskim w Pako艣ci, B艂a偶ej
Mielcarek - W贸jt Gminy Rojewo.


W pa藕dzierniku 2007 r. odby艂o si臋 spotkanie inauguruj膮ce prace nad
aktualizacj膮 Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego, podczas
kt贸rego wyznaczono horyzont czasowy nowego dokumentu, obejmuj膮cy lata
2008-2015 oraz przyj臋to metodologi臋 prac nad planem. Wsp贸lnie
wypracowano za艂o偶enia cz臋艣ci diagnostycznej i zadaniowej.


Wa偶nym elementem prac nad planem, by艂o uspo艂ecznienie procesu tworzenia
nowego dokumentu. W ramach przyj臋tego harmonogramu dzia艂a艅, zaplanowano
kilka form konsultacji spo艂ecznych. Pierwsz膮 z nich, by艂 zorganizowany
dy偶ur telefoniczny Wicestarosty Inowroc艂awskiego w redakcji "Gazety
Pomorskiej", podczas kt贸rego mieszka艅cy mieli mo偶liwo艣膰 wskaza膰
kierunki rozwoju powiatu na lata 2007-2015, z udzia艂em 艣rodk贸w
europejskich. Uruchomiono tak偶e na stronie internetowej powiatu,
podstron臋 po艣wi臋con膮 Planowi Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowroc艂awskiego. Inn膮 form膮 konsultacji spo艂ecznych by艂y ankiety -
karty zada艅 obejmuj膮ce propozycje przedsi臋wzi臋膰 do Planu, kt贸re
skierowano do instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na terenie powiatu.
Kart臋 zada艅, wraz z instrukcj膮 wype艂nienia, umieszczono tak偶e na
stronie internetowej powiatu.


Odpowiedzialno艣膰 za poszczeg贸lne zadania, udzia艂 partner贸w, terminy
realizacji oraz identyfikacja 藕r贸de艂 finansowania le偶y w gestii
samorz膮d贸w, organizacji pozarz膮dowych oraz instytucji, kt贸re zg艂osi艂y
swoje propozycje.


W oparciu o wskazane instrumenty, Zesp贸艂 ds. Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Inowroc艂awskiego wypracowa艂 nowy Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu
Inowroc艂awskiego, z horyzontem czasowym do 2015 roku, uwzgl臋dniaj膮cy
nowe uwarunkowania, g艂贸wnie perspektyw臋 finansow膮 Unii Europejskiej na
lata 2007-2013.


Plan sk艂ada si臋 z trzech cz臋艣ci. Cz臋艣膰 pierwsza - diagnostyczna,
zawiera analiz臋 sytuacji spo艂eczno - gospodarczej powiatu, wraz z
identyfikacj膮 obszar贸w problemowych i potrzeb w poszczeg贸lnych gminach.
Przy jej opracowaniu wykorzystano dane statystyczne i materia艂y
dost臋pne w chwili tworzenia przedmiotowego dokumentu.


Druga cz臋艣膰 opracowania - zadaniowa, zawiera wykaz propozycji projekt贸w
planowanych do realizacji w latach 2008-2015. Dokument nie ogranicza
si臋 tylko do zada艅 realizowanych bezpo艣rednio przez Powiat
Inowroc艂awski. Plan proponuje zadania, kt贸re stanowi膮 wyzwania dla
spo艂eczno艣ci lokalnej i wszystkich instytucji, dzia艂aj膮cych na rzecz
rozwoju spo艂eczno- gospodarczego. W tej cz臋艣ci dokumentu, znajduje si臋
r贸wnie偶 plan finansowy dla projekt贸w zaproponowanych przez poszczeg贸lne
samorz膮dy i zainteresowane instytucje. Wszystkie zadania uj臋te w
niniejszym dokumencie, s膮 zgodne z dokumentami strategicznymi i
planistycznymi poszczeg贸lnych samorz膮d贸w.


Natomiast ostatnia cz臋艣膰 dokumentu, prezentuje system wdra偶ania, sposoby monitorowania i oceny Planu Rozwoju Lokalnego.


Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2007-2015 jest
dost臋pny w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowroc艂awskiego
pod adresem bip.inowroclaw.powiat.pl a tak偶e w Biurze Rozwoju i
Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.


Autor : Agnieszka D膮browska
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2009-06-17 11:53:22
Data ostatniej modyfikacji : 2009-06-17 11:53:22
Liczba wy艣wietle艅 : 2263licznik odwiedzin: 13211884