logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydział Budżetowo-Finansowy podzielony jest na:
a) Referat Bud┼╝etowy
b) Referat Finansowy

Naczelnik Wydziału, Główna Księgowa Bogumiła Giża
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 92 190
I pi─Ötro p. 121
e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl

Zakres działania Wydziału Budżetowo-Finansowego obejmuje:
1) realizowanie zadań w zakresie obsługi budżetu Powiatu przez Referat Budżetowy
w szczególno┼Ťci:
a)    opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu,
b)    opracowywanie projektu bud┼╝etu Powiatu,
c)    nadzorowanie prawid┼éowo┼Ťci opracowywania i weryfikacja projektów planów finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych,
d)     przekazywanie jednostkom organizacyjnym Powiatu pisemnych informacji
o dokonanych zmianach w planach finansowych oraz w planach przedsi─Öwzi─Ö─ç uj─Ötych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu,
e)    opracowywanie projektów uchwa┼é Zarz─ůdu oraz Rady Powiatu dotycz─ůcych bud┼╝etu Powiatu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych uchwa┼é wynikaj─ůcych
z przepisów ustawy o finansach publicznych,
f)    sporz─ůdzanie sprawozda┼ä bud┼╝etowych i z operacji finansowych organu                       oraz sprawozda┼ä zbiorczych,
g)    analizowanie wykonania bud┼╝etu za okresy sprawozdawcze,
h)    prowadzenie     ksi─Ögowo┼Ťci     syntetycznej     i     analitycznej     dochodów  
i wydatków organu,   zgodnie  z   przepisami  o  rachunkowo┼Ťci  i  ustaw─ů o finansach publicznych,
i)    dystrybuowanie  ┼Ťrodków  na  rachunki bankowe poszczególnych jednostek Powiatu, zgodnie z aktualnym planem finansowym,          
j)    bie┼╝─ůca wspó┼épraca z bankiem obs┼éuguj─ůcym bud┼╝et Powiatu,
k)    sporz─ůdzanie bilansu bud┼╝etu oraz zbiorczych sprawozda┼ä finansowych Powiatu na podstawie z┼éo┼╝onych przez jednostki organizacyjne Powiatu jednostkowych sprawozda┼ä finansowych,
l)    sporz─ůdzanie skonsolidowanego bilansu, zestawienia zmian w funduszu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Powiatu,
m)    wspó┼épraca z Kujawsko-Pomorskiem Urz─Ödem Wojewódzkim w sprawach dotacji celowych oraz z urz─Ödami skarbowymi w sprawach zwi─ůzanych z udzia┼éami Powiatu w podatku CIT oraz PIT,
n)    przekazywanie obowi─ůzuj─ůcych sprawozda┼ä do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Bydgoszczy,
o)    przekazywanie projektów uchwa┼é oraz uchwa┼é Rady i Zarz─ůdu Powiatu Inowroc┼éawskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
p)    przekazywanie uchwa┼é Rady Powiatu w sprawie uchwalenia bud┼╝etu Powiatu
do og┼éoszenia w Dzienniku Urz─Ödowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
q)    sporz─ůdzanie i przekazywanie do Kujawsko-Pomorskiego Urz─Ödu Wojewódzkiego
w Bydgoszczy pó┼érocznych analiz dotycz─ůcych realizacji dotacji celowych
oraz informacji z wykonania dochodów z tytu┼éu realizacji zada┼ä zleconych z zakresu administracji rz─ůdowej;
2) realizowanie zada┼ä w zakresie finansowo-ksi─Ögowej obs┼éugi Starostwa przez Referat Finansowy w szczególno┼Ťci:
a)    planowanie oraz nadzorowanie realizacji bud┼╝etu Starostwa,
b)    opracowywanie projektów planów finansowych dla Starostwa oraz wnioskowanie zmian w planach finansowych,
c)    prowadzenie rachunkowo┼Ťci w zakresie dochodów Skarbu Pa┼ästwa,
d)    prowadzenie obs┼éugi ksi─Ögowej projektów unijnych,
e)    prowadzenie   ewidencji   ksi─Ögowej   (syntetycznej  i  analitycznej) dochodów
i wydatków Starostwa zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
f)    sporz─ůdzanie sprawozda┼ä bud┼╝etowych Starostwa zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami,
g)    prowadzenie   obs┼éugi   kasowej   Starostwa,  przestrzeganie  zasad rozlicze┼ä  pieni─Ö┼╝nych i ochrony warto┼Ťci pieni─Ö┼╝nych,
h)    nadzorowanie planowania wydatków osobowych Starostwa,
i)    prowadzenie dokumentacji p┼éacowej i ┼Ťwiadcze┼ä z ubezpiecze┼ä spo┼éecznych,
j)    prowadzenie Kasy Zapomogowo-Po┼╝yczkowej,
k)    windykacja nale┼╝no┼Ťci,
l)    wspó┼édzia┼éanie z bankami, organami skarbowymi, zak┼éadem ubezpiecze┼ä spo┼éecznych,
m)     opracowywanie   projektów   przepisów   wewn─Ötrznych,   dotycz─ůcych  zasad rachunkowo┼Ťci  w  jednostce,  a zw┼éaszcza: polityki rachunkowo┼Ťci, zak┼éadowego planu kont, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-ksi─Ögowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
n)    prowadzenie rejestru podatku VAT Starostwa, zbieranie informacji i deklaracji cz─ůstkowych celem centralizacji podatku VAT Powiatu,
o)    sporz─ůdzanie sprawozda┼ä finansowych tj. bilansu, zestawienia zmian w funduszu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej Starostwa Powiatowego
w Inowrocławiu,
p)    prowadzenie ewidencji ksi─Ögowej pobranych op┼éat ewidencyjnych oraz sporz─ůdzanie sprawozdania CEPiK do Ministerstwa Cyfryzacji,
q)    sporz─ůdzanie list wyp┼éat dla osób zatrudnionych na umow─Ö zlecenie w jednostkach organizacyjnych Powiatu na podstawie rachunków do umów zlecenie zatwierdzonych przez kierowników jednostki oraz ewidencji godzin wykonanego zlecenia oraz zg┼éaszanie do ubezpiecze┼ä spo┼éecznych i zdrowotnych w programie P┼éatnik, prowadzenie ewidencji ksi─Ögowej rozrachunków z tytu┼éu ww. zobowi─ůza┼ä
i nale┼╝no┼Ťci,
r)    prowadzenie ewidencji zaanga┼╝owania wydatków bud┼╝etowych w cz─Ö┼Ťci dotycz─ůcej planów finansowych Wydzia┼éu Bud┼╝etowo-Finansowego oraz weryfikacja zaanga┼╝owania wydatków bud┼╝etowych wprowadzonych do ewidencji przez pozosta┼ée Wydzia┼éy Starostwa.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:32:17
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:28:53
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 35

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 10:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:20poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:32poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 12653642