logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Naczelnik Wydziału Beata Kowalska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
IV pi─Ötro p. 160
tel. 52 35 92 144
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl

Do podstawowych zada┼ä Wydzia┼éu Edukacji, Sportu i Zdrowia nale┼╝y  
 w szczególno┼Ťci:
1)  w zakresie o┼Ťwiaty:
a)    realizowanie zada┼ä zwi─ůzanych z zak┼éadaniem i prowadzeniem publicznych szkó┼é specjalnych, szkó┼é ponadgimnazjalnych, szkó┼é ponadpodstawowych, szkó┼é sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek o┼Ťwiatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkó┼é dla doros┼éych,
b)    zapewnienie kszta┼écenia, wychowania i opieki w szko┼éach,
c)    przygotowywanie projektu sieci publicznych szkó┼é ponadgimnazjalnych i szkó┼é ponadpodstawowych,
d)    prowadzenie:
-    spraw zwi─ůzanych ze sprawowaniem nadzoru nad dzia┼éalno┼Ťci─ů szko┼éy lub placówki w zakresie spraw administracyjnych,
-    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szko┼éy
lub placówki,
-    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z opiniowaniem powierzenia i odwo┼éania
ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
-    ewidencji szkó┼é i placówek niepublicznych,
e)    zatwierdzanie  planów organizacyjnych nadzorowanych jednostek,
f)    wydawanie za┼Ťwiadcze┼ä o wpisie do ewidencji szkó┼é i placówek niepublicznych oraz decyzji o nadaniu uprawnie┼ä szko┼éy publicznej,
g)    przygotowywanie  propozycji  przydzielania dotacji niepublicznym szko┼éom
i  placówkom  o┼Ťwiatowym,
h)    przygotowywanie  projektu Regulaminu wynagradzania nauczycieli,
i)    okre┼Ťlanie zasad ┼é─ůczenia szkó┼é z oddzia┼éami sportowymi, szkó┼é mistrzostwa   sportowego, szkó┼é z oddzia┼éami integracyjnymi, szkó┼é specjalnych, szkó┼é z oddzia┼éami specjalnymi, szkó┼é dwuj─Özycznych w zespo┼éy szkó┼é,
j)    zapewnienie odpowiedniej formy kszta┼écenia dla dzieci posiadaj─ůcych  orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego,
k)    kierowanie ma┼éoletnich do o┼Ťrodków szkolno-wychowawczych, m┼éodzie┼╝owych o┼Ťrodków wychowawczych, specjalnych o┼Ťrodków szkolno-wychowawczych,
l)    refundacja dodatku pieni─Ö┼╝nego wyp┼éacanego z tytu┼éu opieki nad uczniami szkó┼é zawodowych realizuj─ůcymi program nauki zawodu w formie praktyki zawodowej,
2)  w zakresie sportu:
a)    tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
b)    prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
c)    wspieranie inicjatyw stowarzysze┼ä i klubów sportowych w zakresie  rozwijania ró┼╝nych form sportu dzieci i m┼éodzie┼╝y oraz sportu osób niepe┼énosprawnych
na szczeblu ponadgminnym,
d)      tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla dzia┼éalno┼Ťci
w zakresie sportu, kultury fizycznej i rekreacji ruchowej, w tym:
-    popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej,
-    organizowanie i wspó┼éorganizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych zgodnych z kalendarzem szkolnego zwi─ůzku sportowego,
-    pomoc w szkoleniu kadry instruktorskiej,
-    wspó┼épraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi w zakresie sportu
 i rekreacji,
- nadzór nad rozwojem, dost─Öpno┼Ťci─ů i utrzymaniem bazy sportowej Powiatu,
- wprowadzenie skutecznych metod rozwoju poziomu szkolenia sportowego
i kszta┼étowania postaw sprzyjaj─ůcych poprawie pozycji Powiatu Inowroc┼éawskiego   
 w ogólnopolskim wspó┼ézawodnictwie sportowym prowadzonym przez  Ministerstwo  Sportu i Turystyki,  Polskie Zwi─ůzki Sportowe i zarz─ůd Szkolnego Zwi─ůzku Sportowego, oraz koordynowanie dzia┼éa┼ä zapewniaj─ůcych zrównowa┼╝one dzia┼éania w tym zakresie, z uwzgl─Ödnieniem dyscyplin wiod─ůcych na terenie Powiatu,
- tworzenie warunków partnerskiego wspó┼édzia┼éania z gminami w celu opracowania Programu rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju sportu.
3)  w zakresie turystyki:
a)    upowszechnianie turystyki,
b)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z promocj─ů, reklam─ů oraz informacj─ů turystyczn─ů,
c)    wspó┼épraca z jednostkami zajmuj─ůcymi si─Ö turystyk─ů.
4) realizowanie przepisów o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie
w sferze zada┼ä publicznych okre┼Ťlonych w ustawie;
5) wspó┼épraca z organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami dzia┼éaj─ůcymi
w sferze po┼╝ytku publicznego w realizacji przepisów ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
a)    opracowywania corocznego programu wspó┼épracy Powiatu Inowroc┼éawskiego
z organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego,
b)    opracowywania sprawozdania z realizacji programu wspó┼épracy Powiatu Inowroc┼éawskiego z organizacjami pozarz─ůdowymi i innymi podmiotami prowadz─ůcymi dzia┼éalno┼Ť─ç po┼╝ytku publicznego,
c)    organizowania i koordynowania bie┼╝─ůcych kontaktów pomi─Ödzy Powiatem
i organizacjami pozarz─ůdowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie
o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego  i wolontariacie,
d)    organizowania otwartych konkursów ofert na realizacj─Ö zada┼ä Powiatu, og┼éaszanych
na podstawie ustawy o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i wolontariacie,
e)    organizowania prac Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosków organizacji pozarz─ůdowych, którym zlecane b─Ödzie wykonywanie zada┼ä publicznych,
f)    sporz─ůdzanie umów o realizacj─Ö zada┼ä publicznych z oferentami wy┼éonionymi w trybie konkursu ofert,
g)    oceny merytorycznej sprawozdania z wykonania zada┼ä zleconych przez Powiat;
h)    wspó┼épraca i podejmowanie dzia┼éa┼ä z organizacjami pozarz─ůdowymi, samorz─ůdami
i innymi podmiotami  w zakresie realizowanych zada┼ä, w szczególno┼Ťci:
-    na popraw─Ö  warunków sprzyjaj─ůcych rozwojowi sportu,
-    upowszechniania i krzewienia kultury fizycznej ,
-    nadzoru nad rozwojem, dost─Öpno┼Ťci─ů i utrzymaniem bazy sportowej powiatu,
-    wspierania organizacyjnego i finansowego  organizacji imprez sportowych
i w zakresie rekreacji ruchowej,
-    wprowadzania skutecznych metod rozwoju poziomu szkolenia sportowego
i kszta┼étowania postaw sprzyjaj─ůcych poprawie pozycji Powiatu Inowroc┼éawskiego    w ogólnopolskim wspó┼ézawodnictwie sportowym prowadzonym przez  Ministerstwo  Sportu i Turystyki, Polskie Zwi─ůzki Sportowe i zarz─ůd Szkolnego Zwi─ůzku Sportowego,
-    koordynowania dzia┼éa┼ä zapewniaj─ůcych zrównowa┼╝one dzia┼éania w tym zakresie,
      z uwzgl─Ödnieniem dyscyplin wiod─ůcych na terenie Powiatu,
-    tworzenie warunków partnerskiego wspó┼édzia┼éania z gminami w celu opracowania Programu rozwoju Powiatu w zakresie rozwoju sportu;
i)    wspó┼épraca z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich, w zakresie spraw zwi─ůzanych z pozyskiwaniem ┼Ťrodków z funduszy Unii Europejskiej przez organizacje pozarz─ůdowe i inne podmioty dzia┼éaj─ůce w sferze po┼╝ytku publicznego,

6)  w zakresie ochrony zdrowia:
a)    prowadzenie spraw zwi─ůzanych z przekszta┼écaniem, prowadzeniem i likwidacj─ů Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka w Inowroc┼éawiu, nadawaniem mu statutu oraz sprawowaniem nadzoru przez organ, który utworzy┼é Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka w Inowroc┼éawiu, z wyj─ůtkiem spraw zastrze┼╝onych do kompetencji organów Powiatu,
b)    organizowanie konkursu na stanowisko kierownika Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka w Inowroc┼éawiu oraz zast─Öpcy  kierownika w zak┼éadzie, w którym kierownik nie jest lekarzem oraz prowadzenie spraw wynikaj─ůcych z braku wy┼éonienia przez komisj─Ö konkursow─ů w kolejnych dwóch konkursach kierownika zak┼éadu,
 z przyczyn okre┼Ťlonych w ustawie,
c)    prowadzenie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z nadzorem Zarz─ůdu Powiatu nad realizacj─ů przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka w Inowroc┼éawiu zada┼ä statutowych,
d)    prowadzenie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z nadzorem Zarz─ůdu Powiatu nad prawid┼éowo┼Ťci─ů gospodarowania mieniem przez Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka
 w Inowroc┼éawiu,
e)    prowadzenie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z nadzorem Zarz─ůdu Powiatu nad prawid┼éow─ů gospodark─ů finansow─ů Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka
 w Inowroc┼éawiu,
f)    wspó┼édzia┼éanie z Rad─ů Spo┼éeczn─ů Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika B┼éa┼╝ka w Inowroc┼éawiu,
g)    przygotowywanie projektów umów zawieranych z rektorami pa┼ästwowych uczelni medycznych na udost─Öpnianie oddzia┼éu medycznego, który mo┼╝e udziela─ç ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych o regionalnym obszarze dzia┼éania,
h)    wykonywanie zada┼ä publicznych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej na terenie Powiatu,
i)    opracowywanie decyzji o wydanie zw┼éok szko┼éom wy┼╝szym,
j)    sprawowanie nadzoru nad  przestrzeganiem ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar┼éych,
k)    przygotowywanie zezwole┼ä na sprowadzenie zw┼éok i szcz─ůtków z obcego pa┼ästwa,
l)    przygotowywanie projektu rozk┼éadu godzin pracy aptek ogólnodost─Öpnych,
m)    udzia┼é w opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Inowroc┼éawskiego i Strategii Rozwi─ůzywania Problemów Spo┼éecznych w zakresie ochrony zdrowia oraz sprawozdawczo┼Ťci w wy┼╝ej wymienionym zakresie,
n)    udzia┼é w opracowywaniu strategii polityki zdrowotnej w Powiecie,
7) wspó┼épraca z Pa┼ästwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Inowroc┼éawiu
 w zakresie realizacji zada┼ä zwi─ůzanych z ochron─ů zdrowia;
8)     wspó┼épraca z Powiatowym Centrum Us┼éug O┼Ťwiatowych w Inowroc┼éawiu w zakresie     spraw realizowanych  przez wydzia┼é,
9)    wykonywanie zada┼ä w zakresie okre┼Ťlonym w przepisach szczególnych,  zwi─ůzanych  
z  nadzorem, gospodark─ů finansow─ů, kontrol─ů lub zwierzchnictwem nad jednostkami  okre┼Ťlonymi w za┼é─ůczniku nr 4 do Regulaminu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa┼é(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:33:14
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:27:48
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 49

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:21poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  14.03.2019 11:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Marta Pietrzak  11.01.2019 13:17poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:08poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:33poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 12653981