logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Biuro Audytu Wewn臋trznego i Kontroli

Kierownikiem Biura jest Joanna Michalak
aleja Ratuszowa 38,
88 - 100 Inowroc艂aw
III pi臋tro p. 146
tel. 52 35 92 185, 52 35 92 184
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl

1. Biuro prowadzi audyt wewn臋trzny, realizuje zadania kontrolne oraz post臋powania sprawdzaj膮ce.
2. Dzia艂alno艣膰 Biura jest niezale偶na od czynno艣ci operacyjnych Starostwa i stanowi wsparcie ustanowionego systemu zarz膮dzania.
3. Realizowane przez Biuro zadania, w szczególno艣ci zadania audytowe, s艂u偶膮 obiektywnej i niezale偶nej ocenie kontroli zarz膮dczej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu.
4. Dzia艂alno艣膰 Biura opiera si臋 na Mi臋dzynarodowych Standardach Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewn臋trznego Instytutu Audytorów Wewn臋trznych (IIA), Standardach kontroli zarz膮dczej dla sektora finansów publicznych, Standardach kontroli finansowej oraz powszechnie obowi膮zuj膮cych przepisach prawa.
5. Do zada艅 Biura Audytu Wewn臋trznego i Kontroli nale偶y w szczególno艣ci:
1)    w zakresie audytu wewn臋trznego:
a)    planowanie i organizacja zada艅 audytowych (zapewniaj膮cych i doradczych)
w oparciu o analiz臋 i ocen臋 ryzyka,
b)    opracowywanie planów audytu wewn臋trznego oraz sprawozda艅
z ich realizacji,
c)    realizacja zada艅 zapewniaj膮cych na podstawie opracowanych rocznych planów audytu wewn臋trznego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
d)    realizacja zada艅 zapewniaj膮cych poza planem audytu, zleconych
przez Starost臋,
e)    realizacja zada艅 doradczych na wniosek Starosty, naczelników wydzia艂ów
lub kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
f)    sporz膮dzanie sprawozda艅 z przeprowadzonych zada艅 zapewniaj膮cych,
g)    informowanie Starosty o ustaleniach z przeprowadzonych zada艅 zapewniaj膮cych
i doradczych,
h)    monitorowanie realizacji rekomendacji wydanych w wyniku przeprowadzonych zada艅 zapewniaj膮cych i doradczych oraz ocena w艂a艣ciwo艣ci i terminowo艣ci podj臋tych dzia艂a艅,
i)    realizacja czynno艣ci sprawdzaj膮cych w wyniku wdro偶enia rekomendacji oraz ocena ich skuteczno艣ci,
j)    opiniowanie, na wniosek zainteresowanych, projektów wdra偶anych rozwi膮za艅, regulacji wewn臋trznych, w szczególno艣ci procedur  systemu kontroli zarz膮dczej,
k)    prowadzenie szkole艅 i instrukta偶y,
l)    koordynowanie dzia艂a艅 z audytorami zewn臋trznymi, w tym monitorowanie wykonania zalece艅 pokontrolnych audytorów zewn臋trznych,
2)    w zakresie kontroli:
a)    opracowywanie rocznych ramowych planów kontroli w zakresie planowanych kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz w podmiotach, którym udzielono dotacji z bud偶etu Powiatu,
b)    opracowywanie kwartalnych planów kontroli z okre艣leniem tematyki, rodzaju
i terminu planowanych kontroli, uj臋tych w planie rocznym,
c)    przeprowadzanie kontroli na podstawie zatwierdzonych przez Starost臋 planów kontroli w Starostwie, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz innych podmiotach, którym udzielono dotacji z bud偶etu Powiatu, w tym Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowroc艂awiu i Szpital Wielospecjalistyczny im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
d)    przeprowadzanie kontroli dora藕nych oraz post臋powa艅 sprawdzaj膮cych, zleconych przez Starost臋,
e)    sporz膮dzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
f)    sporz膮dzanie sprawozda艅 z realizacji kontroli,
g)    sporz膮dzanie projektów zalece艅 pokontrolnych Starosty oraz Zarz膮du,
h)    sporz膮dzanie projektów wyst膮pie艅 do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz innych organów kontrolnych i organów 艣cigania,
i)    monitorowanie wykonania zalece艅 pokontrolnych Starosty oraz Zarz膮du Powiatu,
j)    wspó艂praca z organami kontroli zewn臋trznej,
k)    udzielanie kontrolowanym instrukta偶u, w toku prowadzonych kontroli,
l)    udzielanie bie偶膮cych porad i konsultacji,
m)    koordynowanie dzia艂alno艣ci kontrolnej prowadzonej przez wydzia艂y Starostwa
w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
n)    koordynowanie zada艅 i czynno艣ci realizowanych przez Starostwo w zakresie kontroli zarz膮dczej i zarz膮dzania ryzykiem.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Cezary Wawrzyniak
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:58:04
Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-05 14:10:34
Liczba wy艣wietle艅 : 35

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:28poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:24poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:58poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12653609