logo
Za艂atwianie spraw » Wydzia艂 Kultury i Promocji
Regulamin konkurs贸w facebook

na Fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego

REGULAMIN KONKURSÓW FACEBOOK na Fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego (zwanym dalej “Konkursem”), jest Powiat Inowroc艂awski, z siedzib膮 przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowroc艂aw (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) okre艣la warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje, w chwili przyst膮pienia do niego.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrze偶onym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wy艂膮cznie w Internecie, na fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego na portalu Facebook (zwanej dalej “Fanpage”).
5. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), w tym nie narusza postanowie艅 art. 29 tej偶e ustawy.
6. Nadzór nad prawid艂owo艣ci膮 i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuj膮 upowa偶nieni pracownicy Organizatora.
7. Nazwa fundatora nagrody jest wskazana we wpisie konkursowym.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mog膮 by膰 wy艂膮cznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pó藕n. zm.), posiadaj膮ce pe艂n膮 zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych, b臋d膮ce u偶ytkownikami i posiadaj膮cy aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowa艂y niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik o艣wiadcza, 偶e:
- jest osob膮 fizyczn膮, posiadaj膮c膮 pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych;
- jest zarejestrowanym u偶ytkownikiem portalu spo艂eczno艣ciowego Facebook;
- zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przyst臋puje do Konkursu;
- wyra偶a zgod臋 i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapozna艂 si臋 z tre艣ci膮 dotycz膮c膮 procedury odbioru nagrody i j膮 w pe艂ni akceptuje;
- zobowi膮zuje si臋 do przestrzegania postanowie艅 Regulaminu, w tym równie偶 regulaminu Facebook;
- wyrazi艂 zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych dla celów zwi膮zanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mog膮 uczestniczy膰 pracownicy i wspó艂pracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. Nad prawid艂owym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie w膮tpliwo艣ci dotycz膮ce zasad Konkursu, interpretacji i postanowie艅 tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. W Konkursie przewidziano jedn膮 nagrod臋, o ile nie wskazano inaczej wog艂oszeniu konkursowym. Nagrod膮 jest ksi膮偶ka lub inny przedmiot albo gad偶et, który zosta艂 opisanywog艂oszeniu konkursowym.
3. Laureatowi nie przys艂uguje prawo wymiany Nagrody na gotówk臋 ani inn膮 nagrod臋.
4. Zwyci臋zca mo偶e zrzec si臋 Nagrody, ale w zamian nie przys艂uguje mu ekwiwalent pieni臋偶ny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dost臋pny w formie og艂oszenia konkursowego (dalej: „wpis konkursowy“) na na fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.
2. Czas trwania Konkursu jest wymieniony w og艂oszeniu konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przed艂u偶enie czasu trwania Konkursu, o którym powiadamia Uczestników wpisem na fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIEI ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa jest:
- posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
- zaznaczenie “Lubi臋 to” na fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego
- zamieszczenie komentarza pod og艂oszeniem konkursowym
- wykonanie innych czynno艣ci, je艣li s膮 zawarte w og艂oszeniu konkursowym
2. Dost臋p do Konkursu jest bezp艂atny i wymaga rejestracji na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zada艅 opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
4. Nagrodzonego wy艂ania Organizator w drodze analizy poprawno艣ci wykonania zada艅 opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
5. Spo艣ród nades艂anych odpowiedzi Organizator wy艂oni jednego zwyci臋zc臋 lub wi臋ksz膮 liczb臋 zwyci臋zców (w zale偶no艣ci od liczby nagród i sposobu ich rozdysponowania opisanych w og艂oszeniu konkursowym).
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu konkursowego na fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego lub osobnym wpisie na Fanpage.
7. Organizator poprzez wiadomo艣膰 prywatn膮, po zg艂oszeniu si臋 Nagrodzonego, przekazuje informacje na temat sposobu odbioru nagrody. Nagrodzony jest zobowi膮zany do osobistego (lub poprzez osob臋, której udziela pe艂nomocnictwa) odebrania nagrody, w ci膮gu 60 dni od daty og艂oszenia rozstrzygni臋cia. Organizator zastrzega, 偶e nie wysy艂a nagród poczt膮.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO艢CI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za rzetelno艣膰 i prawdziwo艣膰 danych Uczestników Konkursu, w tym za brak mo偶liwo艣ci przekazania nagród, z przyczyny le偶膮cych po stronie Uczestnika.
2. Organizator o艣wiadcza, 偶e nie prowadzi kontroli, ani monitoringu tre艣ci umieszczanych przez Uczestników w zg艂oszeniach konkursowych na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook w zakresie rzetelno艣ci i prawdziwo艣ci, z zastrze偶eniem dzia艂a艅 zwi膮zanych z usuni臋ciem narusze艅 Regulaminu lub przepisów powszechnie obowi膮zuj膮cych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia艂u w konkursie Uczestników, których dzia艂ania s膮 sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególno艣ci uczestników, którzy:
- podejmuj膮 dzia艂ania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
- zamieszczaj膮 tre艣ci niezgodne z obowi膮zuj膮cym prawem lub Regulaminem dost臋pnym na portalu Facebook (w szczególno艣ci zawieraj膮ce tre艣ci obra藕liwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
- podejmuj膮 dzia艂ania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
- ingeruj膮 w mechanizm dzia艂ania konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jakiekolwiek zak艂ócenia w dzia艂aniu 艂膮cz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przegl膮darek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za czasowe lub sta艂e zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udost臋pnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezb臋dny do przyst膮pienia przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook.
3. W momencie usuni臋cia danych profilu na portalu Facebook, U偶ytkownik traci mo偶liwo艣膰 uczestnictwa w Konkursie.
4. Wyznaczony zosta艂 Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mog膮 si臋 skontaktowa膰 pod nr tel. 52-357-00-16 lub adresem e-mail: niejawne@inowroclaw.powiat.pl
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu b臋d膮 przetwarzane przez Organizatora wy艂膮cznie w celu dokonania czynno艣ci niezb臋dnych do prawid艂owego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.
6. Organizator b臋dzie przechowywa艂 dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezb臋dny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyró偶nionym Uczestnikom Konkursu, a nast臋pnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiaj膮c je widocznymi na portalu spo艂eczno艣ciowym Facebook (fanpage Powiatu Inowroc艂awskiego).
7. Uczestnicy Konkursu maj膮 prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem.
8. Uczestnikom Konkursu przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8. POSTANOWIENIA KO艃COWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pó藕n. zm.) i inne przepisy prawa.
2. Spory odnosz膮ce si臋 i wynikaj膮ce z Konkursu b臋d膮 rozwi膮zywane przez s膮d powszechny w艂a艣ciwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach b臋dzie zamieszczona na Fanpage.
4. Regulamin Konkursu dost臋pny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www. inowroclaw.powiat.pl

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?18 KB POBIERZRegulamin2019-02-06 13:25:1481

Autor : Jaros艂aw Hejenkowski
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2019-02-06 13:24:33
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-06 13:50:50
Liczba wy艣wietle艅 : 5459

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  06.02.2019 12:48poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  06.02.2019 12:24poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12141652