logo
Za┼éatwianie spraw » Wydzia┼é Kultury i Promocji
Regulamin konkurs├│w facebook

na Fanpage Powiatu Inowrocławskiego

REGULAMIN KONKURSÓW FACEBOOK na Fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego (zwanym dalej “Konkursem”), jest Powiat Inowroc┼éawski, z siedzib─ů przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowroc┼éaw (zwane dalej „Organizatorem”).
2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) okre┼Ťla warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje, w chwili przyst─ůpienia do niego.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrze┼╝onym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony wy┼é─ůcznie w Internecie, na fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego na portalu Facebook (zwanej dalej “Fanpage”).
5. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
6. Nadzór nad prawid┼éowo┼Ťci─ů i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuj─ů upowa┼╝nieni pracownicy Organizatora.
7. Nazwa fundatora nagrody jest wskazana we wpisie konkursowym.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mog─ů by─ç wy┼é─ůcznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pó┼║n. zm.), posiadaj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, b─Öd─ůce u┼╝ytkownikami i posiadaj─ůcy aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowa┼éy niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik o┼Ťwiadcza, ┼╝e:
- jest osob─ů fizyczn─ů, posiadaj─ůc─ů pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych;
- jest zarejestrowanym u┼╝ytkownikiem portalu spo┼éeczno┼Ťciowego Facebook;
- zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przyst─Öpuje do Konkursu;
- wyra┼╝a zgod─Ö i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů dotycz─ůc─ů procedury odbioru nagrody i j─ů w pe┼éni akceptuje;
- zobowi─ůzuje si─Ö do przestrzegania postanowie┼ä Regulaminu, w tym równie┼╝ regulaminu Facebook;
- wyrazi┼é zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych dla celów zwi─ůzanych z uczestnictwem w Konkursie;
3. W Konkursie nie mog─ů uczestniczy─ç pracownicy i wspó┼épracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. Nad prawid┼éowym przebiegiem Konkursu czuwa pracownik Organizatora. Wszelkie w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůce zasad Konkursu, interpretacji i postanowie┼ä tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. W Konkursie przewidziano jedn─ů nagrod─Ö, o ile nie wskazano inaczej wog┼éoszeniu konkursowym. Nagrod─ů jest ksi─ů┼╝ka lub inny przedmiot albo gad┼╝et, który zosta┼é opisanywog┼éoszeniu konkursowym.
3. Laureatowi nie przys┼éuguje prawo wymiany Nagrody na gotówk─Ö ani inn─ů nagrod─Ö.
4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dost─Öpny w formie og┼éoszenia konkursowego (dalej: „wpis konkursowy“) na na fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook.
2. Czas trwania Konkursu jest wymieniony w ogłoszeniu konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przed┼éu┼╝enie czasu trwania Konkursu, o którym powiadamia Uczestników wpisem na fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIEI ODBIORU NAGRÓD

1. Warunkiem uczestnictwa jest:
- posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
- zaznaczenie “Lubi─Ö to” na fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego
- zamieszczenie komentarza pod ogłoszeniem konkursowym
- wykonanie innych czynno┼Ťci, je┼Ťli s─ů zawarte w og┼éoszeniu konkursowym
2. Dost─Öp do Konkursu jest bezp┼éatny i wymaga rejestracji na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zada┼ä opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu.
4. Nagrodzonego wy┼éania Organizator w drodze analizy poprawno┼Ťci wykonania zada┼ä opisanych w § 5. ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.
5. Spo┼Ťród nades┼éanych odpowiedzi Organizator wy┼éoni jednego zwyci─Özc─Ö lub wi─Öksz─ů liczb─Ö zwyci─Özców (w zale┼╝no┼Ťci od liczby nagród i sposobu ich rozdysponowania opisanych w og┼éoszeniu konkursowym).
6. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do wpisu konkursowego na fanpage Powiatu Inowrocławskiego lub osobnym wpisie na Fanpage.
7. Organizator poprzez wiadomo┼Ť─ç prywatn─ů, po zg┼éoszeniu si─Ö Nagrodzonego, przekazuje informacje na temat sposobu odbioru nagrody. Nagrodzony jest zobowi─ůzany do osobistego (lub poprzez osob─Ö, której udziela pe┼énomocnictwa) odebrania nagrody, w ci─ůgu 60 dni od daty og┼éoszenia rozstrzygni─Öcia. Organizator zastrzega, ┼╝e nie wysy┼éa nagród poczt─ů.

§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO┼ÜCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rzetelno┼Ť─ç i prawdziwo┼Ť─ç danych Uczestników Konkursu, w tym za brak mo┼╝liwo┼Ťci przekazania nagród, z przyczyny le┼╝─ůcych po stronie Uczestnika.
2. Organizator o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie prowadzi kontroli, ani monitoringu tre┼Ťci umieszczanych przez Uczestników w zg┼éoszeniach konkursowych na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook w zakresie rzetelno┼Ťci i prawdziwo┼Ťci, z zastrze┼╝eniem dzia┼éa┼ä zwi─ůzanych z usuni─Öciem narusze┼ä Regulaminu lub przepisów powszechnie obowi─ůzuj─ůcych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udzia┼éu w konkursie Uczestników, których dzia┼éania s─ů sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególno┼Ťci uczestników, którzy:
- podejmuj─ů dzia┼éania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
- zamieszczaj─ů tre┼Ťci niezgodne z obowi─ůzuj─ůcym prawem lub Regulaminem dost─Öpnym na portalu Facebook (w szczególno┼Ťci zawieraj─ůce tre┼Ťci obra┼║liwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
- podejmuj─ů dzia┼éania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
- ingeruj─ů w mechanizm dzia┼éania konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za jakiekolwiek zak┼éócenia w dzia┼éaniu ┼é─ůcz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przegl─ůdarek oraz platformy Facebook.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za czasowe lub sta┼ée zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udost─Öpnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezb─Ödny do przyst─ůpienia przez Uczestnika do Konkursu. W zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook.
3. W momencie usuni─Öcia danych profilu na portalu Facebook, U┼╝ytkownik traci mo┼╝liwo┼Ť─ç uczestnictwa w Konkursie.
4. Wyznaczony zosta┼é Inspektor Ochrony Danych, z którym Uczestnicy Konkursu mog─ů si─Ö skontaktowa─ç pod nr tel. 52-357-00-16 lub adresem e-mail: niejawne@inowroclaw.powiat.pl
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu b─Öd─ů przetwarzane przez Organizatora wy┼é─ůcznie w celu dokonania czynno┼Ťci niezb─Ödnych do prawid┼éowego przeprowadzenia Konkursu, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu.
6. Organizator b─Ödzie przechowywa┼é dane osobowe Uczestników Konkursu przez okres niezb─Ödny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyró┼╝nionym Uczestnikom Konkursu, a nast─Öpnie zarchiwizuje wszystkie wpisy konkursowe, pozostawiaj─ůc je widocznymi na portalu spo┼éeczno┼Ťciowym Facebook (fanpage Powiatu Inowroc┼éawskiego).
7. Uczestnicy Konkursu maj─ů prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 8. POSTANOWIENIA KO┼âCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje si─Ö przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z pó┼║n. zm.) i inne przepisy prawa.
2. Spory odnosz─ůce si─Ö i wynikaj─ůce z Konkursu b─Öd─ů rozwi─ůzywane przez s─ůd powszechny w┼éa┼Ťciwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach b─Ödzie zamieszczona na Fanpage.
4. Regulamin Konkursu dost─Öpny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www. inowroclaw.powiat.pl

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?18 KB POBIERZRegulamin2019-02-06 13:25:1433

Autor : Jaros┼éaw Hejenkowski
Zredagowa┼é(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2019-02-06 13:24:33
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-06 13:50:50
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 2554

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  06.02.2019 12:48poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Jakub Najdowski  06.02.2019 12:24poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 11064684