logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji

Naczelnikiem Wydzia艂u jest Danuta Malicka
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
tel. 52 35 92 234
tel. do wydzia艂u: 52 35 92 232, 233, 235, 236.
fax. 52 35 92 232, 233
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl

1. Do podstawowych zada艅 Wydzia艂u Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej nale偶y w szczególno艣ci:
1)     wykonywanie zada艅 zwi膮zanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
a)    zgodno艣ci rozwi膮za艅 architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b)    w艂a艣ciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie,
2)    kontrolowanie posiadania przez osoby wykonuj膮ce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie uprawnie艅 do pe艂nienia tych funkcji;
3)    prowadzenie spraw zwi膮zanych z udzielaniem, b膮d藕 odmow膮 zgody na odst臋pstwo
od przepisów techniczno-budowlanych;
4)    przygotowywanie pozwole艅 na budow臋;
5)    przyjmowanie zg艂osze艅 robót budowlanych niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋;
6)    zg艂aszanie sprzeciwu w sprawie robót budowlanych niewymagaj膮cych pozwolenia
na budow臋 i nak艂adanie obowi膮zku uzyskania pozwolenia na budow臋;
7)    przyjmowanie zg艂oszenia o rozbiórce, nieobj臋tej obowi膮zkiem uzyskania pozwolenia;
8)    przygotowywanie  decyzji o pozwoleniu na rozbiórk臋;
9)    przygotowywanie  postanowie艅   dotycz膮cych   nak艂adania   obowi膮zku  usuni臋cia   nieprawid艂owo艣ci w projekcie budowlanym  i zatwierdzenie projektu budowlanego;
10)    przygotowywanie decyzji dotycz膮cych stwierdzania wyga艣ni臋cia decyzji
o pozwoleniu na budow臋;
11)    prowadzenie  rejestrów  przyj臋tych wniosków, wydanych decyzji o pozwoleniu
na budow臋 i rozbiórk臋, przechowywanie dokumentów obj臋tych pozwoleniem
na budow臋;
12)    przygotowywanie  decyzji  o  przenoszeniu  pozwolenia  na budow臋 na rzecz innej osoby;
13)    rozstrzyganie o niezb臋dno艣ci wej艣cia do s膮siedniego budynku, lokalu lub nieruchomo艣ci   oraz   warunków  korzystania  z  tego  budynku,  lokalu  lub nieruchomo艣ci;
14)    przyjmowanie zg艂osze艅 o zamiarze zmiany sposobu u偶ytkowania obiektu  budowlanego lub jego cz臋艣ci;
15)    uzgadnianie rozwi膮za艅 projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkni臋tych w zakresie:
a)    linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów, innych miejsc publicznych,
b)    przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzanych poza granice terenu zamkni臋tego, a tak偶e pod艂膮cze艅 tych obiektów do sieci u偶ytku publicznego,
16)    prowadzenie analiz i studiów z zakresu gospodarowania przestrzennego, odnosz膮cych si臋 do obszaru powiatu i zagadnie艅 jego rozwoju;
17)    opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego;
18)    potwierdzanie spe艂nienia  wymaga艅  samodzielnego lokalu, dla celów  ustanowienia odr臋bnej w艂asno艣ci lokalu, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;
19)    potwierdzanie powierzchni  u偶ytkowej i wyposa偶enia mieszkania lub domu jednorodzinnego,  dla celów dodatku  mieszkaniowego;
20)    przygotowywanie decyzji lokalizacji dla dróg powiatowych i gminnych, zatwierdzanie planów podzia艂ów dla tych dróg, wydawanie zezwole艅 na budow臋 tych dróg, decyzji na u偶ytkowanie tych dróg i nadawanie decyzjom klauzuli natychmiastowej wykonalno艣ci;
21)    bie偶膮ca wspó艂praca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
      2. W zakresie inwestycji i remontów realizowanych w obiektach Starostwa
i jednostkach organizacyjnych Powiatu za wyj膮tkiem Zarz膮du Dróg Powiatowych
w Inowroc艂awiu:
1)    opracowywanie projektów i planów finansowo-rzeczowych w zakresie inwestycji
i remontów realizowanych przez Powiat;
2)    kompleksowe przygotowywanie procesów inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie decyzji
o warunkach zabudowy, koordynowanie wykonania dokumentacji budowlanej, uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budow臋 oraz kompletowanie dokumentów
 do wniosków o wszcz臋cie post臋powania o zamówienie publiczne w zakresie dzia艂a艅 inwestycyjnych;
3)    przygotowywanie projektów umów z wykonawcami i dostawcami;
4)    nadzorowanie i koordynowanie realizowanych zada艅 inwestycyjnych i remontowych;
5)    pe艂nienie funkcji inwestora bezpo艣redniego;
6)    przygotowywanie i uczestnictwo w odbiorach inwestycji i przekazywanie obiektów inwestycyjnych do eksploatacji;
7)    wykonywanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich;
8)    rozliczanie finansowe inwestycji i remontów;
9)    przygotowywanie wniosków o przydzia艂 艣rodków finansowych  na poszczególne zadania;
10)    opracowywanie informacji o przebiegu realizacji zada艅 inwestycyjnych i remontowych;
11)    udzia艂 w przetargach;
12)    sprawowanie nadzoru nad w艂a艣ciwym wykorzystaniem 艣rodków materia艂owych
i finansowych poszczególnych zada艅 inwestycyjnych  i remontowych;
13)    aprobowanie i parafowanie rachunków i faktur (badanie ich zgodno艣ci z umow膮) wystawionych przez wykonawców i dostawców;
14)    prowadzenie dokumentacji zada艅 inwestycyjno-remontowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa;
15)    wspó艂dzia艂anie z Biurem Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w zakresie opracowywania projektów strategii rozwoju Powiatu;
16)    sprawowanie nadzoru nad przegl膮dami technicznymi obiektów budowlanych
w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:39:41
Data ostatniej modyfikacji : 2019-01-11 14:18:57
Liczba wy艣wietle艅 : 442

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:09poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:39poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 12653635