logo
Za┼éatwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Podstawa prawna
A R T Y K U ┼ü   A R C H I W A L N Y


PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj─ůcych pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z pó┼║n. zm.),

- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z pó┼║n. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post─Öpowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 209 z pó┼║n. zm.),


ustawa z dnia 7 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z pó┼║n. zm.),
- ustawa z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044),
- rozporz─ůdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysoko┼Ťci op┼éat za wydanie dokumentów stwierdzaj─ůcych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 83),
- rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdzia┼éania narkomanii oraz szczegó┼éowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2013 r. Poz. 9),
- rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie bada┼ä lekarskich osób i kierowców ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 250),
- rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzaj─ůcych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z pó┼║n. zm.),
- rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzaj─ůcych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 z pó┼║n. zm.),
- rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie bada┼ä psychologicznych osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonuj─ůcych prac─Ö na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937),
- rozporz─ůdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegaj─ůcych si─Ö o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie┼ä przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r., poz. 232 z pó┼║n. zm.),
- rozporz─ůdzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie op┼éaty ewidencyjnej stanowi─ůcej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. poz. 1377 z pó┼║n. zm.),


- konwencja o ruchu drogowym sporz─ůdzona w Wiedniu w dniu 8 listopada 1965 r.,


- konwencja o ruchu drogowym sporz─ůdzona w Genewie w dniu 19 wrze┼Ťnia 1949 r.TRYB ODWOŁAWCZY
Odwo┼éanie od decyzji wnosi si─Ö do Samorz─ůdowego Kolegium Odwo┼éawczego w Bydgoszczy za po┼Ťrednictwem Starosty Inowroc┼éawskiego w terminie 14 dni od dnia dor─Öczenia decyzji stronie.

INFORMACJE DODATKOWE
Wymagany dla danej kategorii wiek:
1) dla kat. AM - 14 lat
2) dla  kat. A1,B1,T - 16 lat
3) dla  kat. A2, B, B+E, C1 i  C1+E - 18 lat 
4) dla kat. A, je┼╝eli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2 - 20 lat
5) dla motocykli trójko┼éowych o mocy przekraczaj─ůcej 15 KW, je┼╝eli osoba posiada prawo jazdy kat. A - 21 lat
6) dla kat. C, C+E,D1 lub D1+E - 21 lat
7) dla kat. A, jeżeli osoba nie posiadała co najmniej 2 lata prawa jazdy kat A2 - 24 lata
8) dla kat. D, D+E - 24 lata
9) dla tramwaju - 21 lat

Wymagany wiek do kierowania dla ┼╝o┼énierzy kieruj─ůcych pojazdami Si┼é Zbrojnych RP wynosi:
1) dla pojazdów okre┼Ťlonych w pozwoleniu wojskowym kat. A, C, C+E - 18 lat
2) dla pojazdów okre┼Ťlonych w pozwoleniu wojskowym kat. D - 19 lat

Dla funkcjonariuszy kieruj─ůcych pojazdami Pa┼ästwowej Stra┼╝y Po┼╝arnej, Policji oraz Stra┼╝y Granicznej minimalny wiek do kierowania wynosi:
1) dla. kat A - 18 lat
2) dla kat. C - 19 lat
3) dla kat. D - 21 lat

Dla osób, które uzyska┼éy kwalifikacj─Ö wst─Öpn─ů okre┼Ťlon─ů w przepisach rozdzia┼éu 7a ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okre┼Ťlonymi w prawie jazdy wynosi:
1) dla kat. C i C+E - 18 lat
2) dla kat. D i D+E - 21 lat

Dla osób, które uzyska┼éy kwalifikacj─Ö wst─Öpn─ů przyspieszon─ů, okre┼Ťlon─ů w przepisach rozdzia┼éu 7a ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami okre┼Ťlonymi w prawie jazdy wynosi:
dla kat. D i D+E  - 23 lata  lub 21 lat, z tym ┼╝e taka osoba mo┼╝e kierowa─ç wy┼é─ůcznie pojazdami wykonuj─ůcymi regularne przewozy na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 wrze┼Ťnia 2001 r. o transporcie drogowym na trasie nie przekraczaj─ůcej 50 km.

Zobacz jak załatwić sprawę:

1.    Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy oraz rozszerzenie posiadanych uprawnie┼ä  (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
2.    Wpis potwierdzaj─ůcy odbycie kwalifikacji wst─Öpnej, kwalifikacji wst─Öpnej przyspieszonej, kwalifikacji wst─Öpnej uzupe┼éniaj─ůcej, kwalifikacji wst─Öpnej uzupe┼éniaj─ůcej przyspieszonej albo szkolenia okresowego (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
3.    Wydanie wtórnika prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem  - w przypadku zmiany danych lub utarty dokumentu (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
4.    Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
5.    Wydanie mi─Ödzynarodowego prawa jazdy (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
6.    Tworzenie profilu kandydata na kierowc─Ö - dla osób, które chc─ů ponownie przyst─ůpi─ç do egzaminu (pobierz wniosek)
7.    Wydanie za┼Ťwiadczenia o posiadaniu uprawnie┼ä do kierowania pojazdem (pobierz wniosek)
8.    Zwrot zatrzymanego prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem - po up┼éywie zakazu prowadzenia pojazdów na okres nieprzekraczaj─ůcy 1 rok (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
9.    Uzyskanie profilu kandydata na kierowc─Ö dla poddania si─Ö kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji (pobierz wniosek)
10.    Zwrot prawa jazdy d┼éu┼╝nikowi alimentacyjnemu
11.    Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kat. AM (pobierz wniosek)
12.    Wydanie/przed┼éu┼╝enie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewo┼╝─ůcym warto┼Ťci pieni─Ö┼╝ne (pobierz wniosek)
13.    Wydanie prawa jazdy przed up┼éywem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za po┼Ťrednictwem jednostki, która je wyda┼éa za granic─ů (dot. osób zamieszka┼éych po za granic─ů RP) (pobierz wniosek, za┼éatw spraw─Ö on-line)
14.    Op┼éaty


Autor : Arkadiusz Dominiak
Zredagowa┼é(a) : Jakub Najdowski
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:34:55
Data ostatniej modyfikacji : 2018-12-18 15:04:07
Liczba wy┼Ťwietle┼ä : 363

Redaktor  Data modyfikacji 
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 12:59poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  10.01.2020 13:12poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 06:25poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 06:37poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:33poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 09:46poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Cezary Wawrzyniak  13.01.2020 13:19poka┼╝ t─ů wersj─Ö

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  27.02.2015 12:09poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 11:51poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 11:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  27.02.2015 09:16poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  19.02.2015 11:47poka┼╝ t─ů wersj─Ö
Daniel Nowak  22.02.2013 10:34poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  22.02.2013 10:32poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:14poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:10poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:09poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:07poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:06poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 14:04poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 13:53poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 10:11poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  21.02.2013 08:15poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  12.04.2012 08:22poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  28.03.2012 11:52poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  16.02.2012 13:57poka┼╝ t─ů wersj─Ö
┼üukasz Smole┼ä  06.10.2011 10:40poka┼╝ t─ů wersj─Ölicznik odwiedzin: 13677149