Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Prezes Zarządu: Agata Marciszewska Adres korespondencyjny: ul. Stanisława Przybyszewskiego 81, 88-160 Janikowo Celem Stowarzyszenia jest: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; działalność charytatywna; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalność na rzecz integracji cudzoziemców; ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej; działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie o wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie i rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; wspieranie turystyki i krajoznawstwa; promocja kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; wspieranie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa publicznego; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; rewitalizacja; działania na rzecz obronności państwa oraz wspieranie działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej; upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; działalność na rzecz ratownictwa i ochrony ludności; organizowanie i niesienie pomocy ofiramom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; pomoc Polonii i Polakom za granicą; działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; działalność na rzecz weteranów wojennych; upowszechnianie i ochrona praw konsumenta; działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocja Rzeczypospolitej za granicą; promocja o organizacja wolontariatu; działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, w zakresie określonym w niniejszym punkcie.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3411
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Inicjatywne "Okular"
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 31.10.2017 07:55:44
Data udostępnienia informacji: 31.10.2017 07:55:44
Data ostatniej aktualizacji: 31.10.2017 07:55:44
Rejestr zmian