Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: Wonorze 36 88-133 Dąbrowa Biskupia Prezes zarządu: Beata Bartkowicz Cel działania organizacji: 1. Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do: 1) Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób; A) Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 2) Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) Działalności charytatywnej; 4) Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej; 5) Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) Ochrony i promocji zdrowia; 7) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 15) Wypoczynku dzieci i młodzieży; 16) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 18) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 19) Turystyki i krajoznawstwa; 20) Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 21) Obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23) Ratownictwa i ochrony ludności; Oraz pozostałe określone w §8 statutu.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3535
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Kobiet Wonorza
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 07.09.2015 14:53:42
Data udostępnienia informacji: 07.09.2015 14:53:42
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2015 14:53:42
Rejestr zmian