Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny: Wonorze 36 88-133 Dąbrowa Biskupia Prezes: Beata Bartkowicz Cel działania organizacji: Stowarzyszenie jest organizacją samorządną powołaną do: - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, - wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, - działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrozonych wykluczeniem społecznym, - działalności charytatywnej, - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielegnowania polskości oraz rozwoju świadomosci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, - działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, - ochrony i promocji zdrowia, - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, - promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, - działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, - działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczosci, - działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczosci i innowacyjnosci oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej, - działalności wspomagajacej rozwój wspólnot i społecznosci lokalnych, - nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, - wypoczynku dzieci i młodzieży, - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, - ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, - turystyki i krajoznawstwa, - porządku i bezpieczeństwa publicznego, - obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, - upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, - ratownictwa i ochrony ludności.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3883
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Stowarzyszenie Kobiet Wonorza
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Marta Pietrzak
Osoba, która udostępnia informację: Marta Pietrzak
Data wytworzenia informacji: 18.08.2015 14:36:26
Data udostępnienia informacji: 18.08.2015 14:36:26
Data ostatniej aktualizacji: 18.08.2015 14:36:26
Rejestr zmian