Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Adres korespondencyjny:
ul. Dubienka 2
88-100 Inowrocław

Prezes: Monika Gomułka

Celami fundacji są:

 1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: w tym w szczególności:
  1. 1.1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 3. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 4. Działalność charytatywna;
 5. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w tym w szczególności:
  1. 6.6. Działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
 7. Ochrona i promocja zdrowia;
 8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 13. Działalność wspomagającejrozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 14. Działalność wspomagającej rozwój wspólno_tj społeczności lokalnych;
 15. Działalność nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 16. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
 17. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 19. Wspieranie działań ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 20. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
 21. Wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 22. Wspieranie działań w obszarze obronności państwa i działalności sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej;
 23. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, w tym w szczególności:
  1. 23.1 Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11082
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Fundacja Medius
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 19.08.2015 12:18:40
Data udostępnienia informacji: 19.08.2015 12:18:40
Data ostatniej aktualizacji: 27.04.2021 09:20:23
Rejestr zmian