Inowrocław: Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring) obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25
Numer ogłoszenia: 389366 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3592167, faks 052 3592733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring) obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa ochrona fizyczna i elektroniczna (monitoring) obiektu (budynki i otoczenie) Centrum kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, polegającej na zabezpieczeniu osób i mienia przez pracowników ochrony wyposażonych w niezbędny sprzęt i wykonujących swoje obowiązki : w dniach od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do godz. 7:00 ( 16 godzin na dobę) - w soboty, niedziele i święta 24 godziny na dobę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana podatku od towarów i usług VAT Wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip. inowroclaw.powiat.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36-38.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25, IV piętro, pokój 164.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie