Inowrocław: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13
Numer ogłoszenia: 17322 - 2010; data zamieszczenia: 20.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3592167, faks 052 3592733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, ul. 3 Maja 11/13 zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, w pięciu egzemplarzach. 1. Do zakresu prac projektowych należy: a) opracowanie projektu budowlanego w 5 egz.,b) opracowanie projektu wykonawczego w 5 egz.,c)opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 3 egz., d) opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej w 1 egz., e) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 1 egz., f) opracowanie przedmiaru robót w 3 egz.,g) uzyskanie uzgodnień: w tym uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytków i miejskim plastykiem, h) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, i) opracowanie dokumentacji projektowej również w wersji elektronicznej. 2. Zakres prac remontowych obejmuje: 1) Budynek główny szkoły : a) wymiana stolarki okiennej drewnianej na drewnianą zespoloną z zachowaniem pierwotnego stanu, b) opracowanie kolorystyki budynku szkoły, c) uzupełnienie brakujących tynków z odtworzeniem elewacji, d) wykonanie izolacji ścian piwnicznych. 2) Dobudowana część szkoły, łącznik i duża sala gimnastyczna a) termomodernizacja dachów i ścian budynków, b)wymiana opierzeń blaszanych, c) wymiana rynien i rur spustowych blaszanych na blaszane ocynkowane, d) wymiana instalacji odgromowej (według potrzeb), e) projekt wentylacji sanitariatów i pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej, f) ujednolicenie kolorystyki z budynkiem głównym szkoły..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.powiat.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych 88 -100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38, IV piętro, pokój 174.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).