Inowrocław: Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego
Numer ogłoszenia: 6510 - 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Roosevelta 36/38, 88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3592167, faks 052 3592733.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z ruchu drogowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu inowrocławskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozaszkolnych z ruchu drogowego, poprzedzonych badaniami lekarskimi, dla 64 uczniów w grupach maksymalnie 12 - osobowych. Wykonawca dostarczy kursantom materiały dydaktyczne (podręczniki, testy na płycie CD) 2. Zajęcia pozaszkolne z ruchu drogowego skierowane są do uczniów z następujących szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 25 - 1 uczeń, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 53 - 24 uczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu - 20 uczniów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, ul. Kujawska 20 - 19 uczniów. 3. Zajęcia pozaszkolne z ruchu drogowego obejmą 30 godzin teorii i 30 godzin praktyki, które zostaną przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r.Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 z późn. zm.).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.41.12.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. bip. inowroclaw.powiat.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych 88-100 Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe - Powiatowy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu, ul. Roosevelta 36/38 , IV piętro, pokój 174.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pod nazwą Chcesz zostać orłem- przyjdź na zajęcia pozaszkolne- Program zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych realizowany według umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr PRC.I.0728-838-3-12/09.