logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Zarz膮dzanie ruchem drogowym
Procedura wydawania zezwole艅 kat. II i III
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nowy podzia艂 kompetencji do wydawania zezwole艅 na przejazd pojazdu nienormatywnego uzale偶niony od kategorii zezwolenia przyznaje uprawnienia do wydawania zezwole艅 na przejazd pojazdu nienormatywnego nast臋puj膮cym organom:

1.聽聽 聽zarz膮dcy drogi (na odcinek drogi pozostaj膮cy w jego w艂a艣ciwo艣ci):
w kategorii I - na drogi powiatowe lub gminne wskazane w zezwoleniu dla pojazdu nienormatywnego:
-聽聽 聽przy przekroczeniach dopuszczalnych nacisk贸w osi na tych drogach do warto艣ci 11,5 t,
-聽聽 聽przy szeroko艣ci, d艂ugo艣ci, wysoko艣ci oraz rzeczywistej masie ca艂kowitej nie wi臋kszej od dopuszczalnej;
2.聽聽 聽staro艣cie (w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na siedzib臋 wnioskodawcy lub miejsce rozpocz臋cia przejazdu):
w kategorii II - na drogi publiczne z wyj膮tkiem dr贸g ekspresowych i autostrad dla nienormatywnego pojazdu wolnobie偶nego, ci膮gnika rolniczego albo zespo艂u sk艂adaj膮cego si臋 z pojazdu wolnobie偶nego lub ci膮gnika rolniczego i przyczepy
specjalnej:
-聽聽 聽przy przekroczeniach dopuszczalnej szeroko艣ci nie wi臋cej ni偶 3,50 m,
-聽聽 聽przy d艂ugo艣ci, wysoko艣ci, naciskach osi oraz rzeczywistej masie ca艂kowitej nie
wi臋kszych od dopuszczalnych;
w kategorii III - na drogi publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla pojazdu
nienormatywnego:
-聽聽 聽przy przekroczeniach szeroko艣ci dopuszczalnej nie wi臋cej ni偶 3,20 m,
-聽聽 聽przy przekroczeniach d艂ugo艣ci dopuszczalnej nie wi臋cej ni偶 15,0 m w przypadku
pojedynczego pojazdu i nie wi臋cej ni偶 23,0 m w przypadku zespo艂u pojazd贸w,
-聽聽 聽przy przekroczeniach dopuszczalnej wysoko艣ci nie wi臋cej ni偶 4,30 m,
-聽聽 聽przy naciskach osi i rzeczywistej masie ca艂kowitej nie wi臋kszych od
dopuszczalnych.

STAROSTA INOWROC艁AWSKI WYDAJE ZEZWOLENIA KATEGORII II i III


ZEZWOLENIE KATEGORIA II
Opis procedury:
Post臋powanie w celu wydania zezwolenia kategorii II.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy ka偶dego podmiotu, kt贸ry ubiega si臋 o wydanie zezwolenia kategorii II.

Wymagane dokumenty:
-聽聽 聽Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
-聽聽 聽Za艂膮czniki do wniosku: - dow贸d wniesienia op艂aty za wydanie zezwolenia.


Dodatkowe informacje:

Zezwolenie kategorii II wydaje si臋 na przejazdy nienormatywnego pojazdu wolnobie偶nego, ci膮gnika rolniczego albo zespo艂u pojazd贸w sk艂adaj膮cego si臋 z pojazdu wolnobie偶nego lub ci膮gnika rolniczego i przyczepy specjalnej po drogach publicznych, z wyj膮tkiem dr贸g ekspresowych i autostrad:
-聽聽 聽d艂ugo艣ci, wysoko艣ci oraz rzeczywistej masie ca艂kowitej nie wi臋kszych od dopuszczalnych,
-聽聽 聽o naciskach osi nie wi臋kszych od dopuszczalnych dla danej drogi,
-聽聽 聽o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 3,5 m;
Zezwolenie wydaje si臋 na wniosek podmiotu wykonuj膮cego przejazd. Do wniosku do艂膮cza si臋 dow贸d聽 wniesienia op艂aty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie z upowa偶nienia Starosty Inowroc艂awskiego wydaje Naczelnik Wydzia艂u Komunikacji i Transportu lub inny uprawniony pracownik starostwa. Zezwolenie wydaje si臋 po uiszczeniu op艂aty, w terminie 3 dni roboczych od dnia z艂o偶enia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje si臋 na okres 12 miesi臋cy.

Op艂aty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii II pobiera si臋 op艂at臋 w wysoko艣ci聽 - 100 z艂.
Wy偶ej wymieniona kwota op艂aty obowi膮zuje do 31 grudnia 2012 r. i zgodnie z ustaw膮 prawo o ruchu drogowym ulega corocznie zmianie na nast臋pny rok kalendarzowy.
Op艂at臋 za wydanie zezwolenia nale偶y wnie艣膰 na konto: Bank Sp贸艂dzielczy w Inowroc艂awiu rachunek nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu op艂aty nie b臋dzie rozpatrywany.

Termin i forma za艂atwienia:
Zezwolenie wydaje si臋 na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu op艂aty (100 z艂), w terminie 3 dni roboczych od dnia z艂o偶enia wniosku o jego wydanie.
Termin wa偶no艣ci zezwolenia rozpoczyna si臋 nie wcze艣niej ni偶 w dniu nast臋pnym聽 po dniu jego wystawienia.


Miejsce z艂o偶enia dokument贸w:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
Wydzia艂 Komunikacji i Transportu 聽
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
sala nr 13

Tryb odwo艂awczy:
Od decyzji przys艂uguje stronie odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego
w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 搂 1 i 2, art. 129 搂 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:
1.聽聽 聽Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z p贸藕n. zm.),
2.聽聽 聽Rozporz膮dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysoko艣ci op艂at za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012, poz. 366),
3.聽聽 聽Rozporz膮dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazd贸w nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629),
4.聽聽 聽Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwole艅 na przejazd pojazd贸w nienormatywnych (Dz. U. z 2012, poz. 764),
5.聽聽 聽Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych pojazd贸w oraz zakresu ich niezb臋dnego wyposa偶enia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262),
6.聽聽 聽Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

ZEZWOLENIE KATEGORII III

Opis procedury:
Post臋powanie w celu wydania zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy ka偶dego podmiotu, kt贸ry ubiega si臋 o wydanie zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych.

Wymagane dokumenty:
-聽聽 聽Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego - do pobrania ze strony internetowej:
-聽聽 聽Za艂膮czniki do wniosku: - dow贸d wniesienia op艂aty za wydanie zezwolenia.

Dodatkowe informacje:
Zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas okre艣lony wydaje si臋 na przejazdy po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
-聽聽 聽naciskach osi i rzeczywistej masie ca艂kowitej nie wi臋kszych od dopuszczalnych,
-聽聽 聽o szeroko艣ci nieprzekraczaj膮cej 3,2 m,
-聽聽 聽o d艂ugo艣ci nieprzekraczaj膮cej:
-聽聽 聽15 m dla pojedynczego pojazdu,
-聽聽 聽23 m dla zespo艂u pojazd贸w;
-聽聽 聽wysoko艣ci nieprzekraczaj膮cej 4,3 m;

Zezwolenie wydaje si臋 na wniosek podmiotu wykonuj膮cego przejazd. Do wniosku do艂膮cza si臋 dow贸d聽 wniesienia op艂aty za wydanie zezwolenia. Zezwolenie z upowa偶nienia Starosty Inowroc艂awskiego wydaje Naczelnik Wydzia艂u Komunikacji i Transportu lub inny uprawniony pracownik starostwa. Zezwolenie wydaje si臋 po uiszczeniu op艂aty, w terminie 3 dni roboczych od dnia z艂o偶enia wniosku o jego wydanie. Zezwolenie wydaje si臋 dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesi膮ca, 6 miesi臋cy, 12 miesi臋cy lub 24 miesi臋cy, bez wskazania pojazd贸w, kt贸rymi ma by膰 wykonywany przejazd.Op艂aty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera si臋 nast臋puj膮ce op艂aty:
-聽聽 聽200,00 z艂 - dla zezwolenia wydanego na okres miesi膮ca,
-聽聽 聽400,00 z艂 - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesi臋cy,
-聽聽 聽1200,00 z艂 - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesi臋cy,
-聽聽 聽2000,00 z艂. - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesi臋cy.
Wy偶ej wymienione kwoty op艂aty obowi膮zuj膮 do 31 grudnia 2012 r. i zgodnie z ustaw膮聽聽 prawo o ruchu drogowym ulegaj膮 corocznie zmianie na nast臋pny rok kalendarzowy.
Op艂at臋 za wydanie zezwolenia nale偶y wnie艣膰 na konto: Bank Sp贸艂dzielczy w Inowroc艂awiu rachunek nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002. Do wniosku nale偶y do艂膮czy膰 dow贸d wniesienia op艂aty za wydanie zezwolenia. Wniosek bez dowodu op艂aty nie b臋dzie rozpatrywany.

Termin i forma za艂atwienia:
Zezwolenie wydaje si臋 na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu op艂aty (200 z艂, 400 z艂, 1200 z艂 lub 2000 z艂), w terminie 3 dni roboczych od dnia z艂o偶enia wniosku o jego wydanie. Termin wa偶no艣ci zezwolenia rozpoczyna si臋 nie wcze艣niej ni偶 w dniu nast臋pnym聽 po dniu jego wystawienia.

Miejsce z艂o偶enia dokument贸w:
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu
Wydzia艂 Komunikacji i Transportu 聽
ul. M膮tewska 17
88-100 Inowroc艂aw
sala nr 13

Tryb odwo艂awczy:
Od decyzji przys艂uguje stronie odwo艂anie do Samorz膮dowego Kolegium Odwo艂awczego
w Bydgoszczy za po艣rednictwem Starosty Inowroc艂awskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 搂 1 i 2, art. 129 搂 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:
1.聽聽 聽Prawo o ruchu drogowym - art. 64 a ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z p贸藕n. zm.),
2.聽聽 聽Rozporz膮dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r., w sprawie wysoko艣ci op艂at za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012, poz. 366),
3.聽聽 聽Rozporz膮dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r., w sprawie pilotowania pojazd贸w nienormatywnych (Dz. U. 2012, poz. 629),
4.聽聽 聽Rozporz膮dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., w sprawie zezwole艅 na przejazd pojazd贸w nienormatywnych (Dz. U. z 2012, poz. 764),
5.聽聽 聽Rozporz膮dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunk贸w technicznych pojazd贸w oraz zakresu ich niezb臋dnego wyposa偶enia (Dz. U. z 2003, Nr 32, poz. 262),
6.聽聽 聽Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2015-02-25 11:07:15
Data ostatniej modyfikacji : 25.02.2015 11:07
Liczba wy艣wietle艅 : 799

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  12.03.2018 14:50poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  12.03.2018 15:01poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 9816035